SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 

SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLU İŞVERENLERE

 BORÇLARINI Yİ-ÜFE ORANIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve

ÖZET            :

gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde güncelleştirilerek zor

durum      derecesine getirilmiştir. 

göre

taksitlendirerek

ödeyebilmelerine

imkan

 

1. UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

Belirtilen uygulamadan yararlanmak için aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekmektedir.

a) Ticari, Zirai Veya Mesleki Faaliyeti Nedeniyle Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmak;

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeye başvurabilecek borçluların öncelikle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması gerekir. Borçluların, ilgili vergi dairesinden alacakları vergi mükellefiyet türü ve gelir unsurunu gösterir belgeyi, başvuru formu ile birlikte SGK’nın ilgili ünitesine ibraz etmeleri gerekir. Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde uyumlu prim borçlusu olmadığından borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

b) SGK’ da En Az 3 Yıl Önce Tescil Edilmiş Bir İşyerinin Bulunması;

-Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin yanı sıra tecil ve taksitlendirmeye başvuru yaptığı tarih itibarıyla taksitlendirme işlemini yapacak SGK ünitesinde (icra takip yönünden bu SGK ünitesinde işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüğünün bulunması gerekir. -Borçlunun aynı SGK ünitesince takip edilen birden fazla işyerinin olması durumunda başvuruda bulunulan SGK ünitesince takip edilen en az bir işyerinin başvuru tarihinden geriye doğru en az 3 yıl önce SGK’ da tescil edilmiş olması gerekmektedir.

ÖRNEK 1: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2014 tarihinde tescilli A işyeri,

01.07.2016 tarihinde tescilli B işyeri,

01.02.2018 tarihinde tescilli C işyeri, olsun.

Bu işverenin 01.01.2014 tarihinde tescilli A işyeri başvuru tarihinden itibaren geriye yönelik 3 yıl önce tescil edilmiş şartını yerine getirdiği için, işveren diğer B ve C işyerleri için de 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecektir.

ÖRNEK 2: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2012 tarihinde tescilli A işyeri,

01.07.2012 tarihinde tescilli B işyeri,

01.02.2016 tarihinde tescilli C işyeri, olsun.

SGK Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2017 tarihinde tescilli D işyeri,

01.07.2017 tarihinde tescilli E işyeri,

01.01.2018 tarihinde tescilli F işyeri, olsun.

Söz konusu hüküm gereği, işyerleri SGK ünitesi bazında değerlendirildiğinden, işveren SGK Bağcılar SGM’ deki işyerleri için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecekken, SGK Beyoğlu SGM de, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıl içinde tescilli işyeri olmadığından, bu ünitedeki işyerleri bakımından, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Diğer taraftan 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının sağlanıp sağlanmadığı hususu bağlı bulunulan il müdürlüğü ile sınırlı tutulacak olup başka bir ildeki işyerleri söz konusu şartın sağlanıp sağlanmadığı hususundaki araştırmaya dâhil edilmeyecektir.

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi kapsamında, özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya SGK tarafından tespit edilen işyerlerinin bulunması 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının ihlali sayılmaz. 

ÖRNEK 3: Borçlu (A), 01/7/2016 tarihinde SGK’ ya tescil ettirdiği işyerinde 01/1/201830/4/2019 tarihleri arasında sigortalı çalıştırmamıştır. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden borçlarını tecil ve taksitlendirmek için 1/08/2019 tarihinde SGK’ ya başvurduğunda 1/8/2016 tarihinden (tecil talep tarihinden geriye doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir) itibaren 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olarak kabul edilecek, sigortalı çalıştırmadığı 4 aylık süre yok sayılmayacaktır. Bu takdirde, diğer şartları da taşıması şartıyla başvurusu kabul edilecektir.

c) SGK Ünitesinde İşyerlerinin Tamamında Son 3 Yıl İçinde Verilmesi Gereken Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süresinde Verilmiş Olması;

(m) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendi uyarınca asıl nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmemesinden, dolayı idari para cezası uygulanmamış olması gerekir.

ÖRNEK 4: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapıldığını varsayalım, SGK Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinde aynı işverenin;

01.01.2013 tarihinde tescilli A işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermiş

01.07.2014 tarihinde tescilli B işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermemiş

01.02.2015 tarihinde tescilli C işyeri, belge ve beyannamelerini süresinde vermiş

Bu örnekte, işverenin aynı ünitede başvuru tarihinden geriye yönelik olarak 3 yıl önce tescil edilmiş işyeri olmasına karşılık, B işyeri için SGK’ ya verilmesi gereken belge ve beyannamelerin süresinde verilmemesi nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanamayacaktır.

ç) Borcun Talep Tarihinden Geriye Doğru Son 1 Yıllık Döneme Ait Olması;

- Sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borç türlerinden, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla ödeme süresi 01/01/2018 tarihinden sonra olan ve bir yılı aşmayan borçlar 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla, söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için tecil talep tarihi itibarıyla kapsamda yer alan alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir.

ÖRNEK-5: 1/11/2019 tarihinde borçlarını 48/A kapsamında taksitlendirmek için müracaat eden bir işverenin geriye doğru 1 yılın başlangıcı olan 1/11/2018 tarihi itibarıyla yasal ödeme vadesi geçmemiş olan 2018/10 ve sonrası aylara ilişkin sosyal sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinden kaynaklanan borçları 48/A maddesi kapsamındadır. Şayet, bu işverenin 2018/10 öncesi kapsama giren borcunun bulunması halinde borç türüne bakılmaksızın hiçbir borcu 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

-Kanun gereği, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlar madde kapsamında değerlendirileceğinden 2017 Aralık ve takip eden aylara ilişkin borçlar 48/A maddesi kapsamına alınacaktır. Dolayısıyla, 2017/Kasım ve öncesine ait borçlar 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, borçlunun başvuru tarihi itibarıyla 2017/Kasım ve öncesine ait borçlarının bulunması halinde bu borçlar, başvuru tarihinden geriye doğru 1 yılı geçmiş borcun bulunmamasına ilişkin yapılacak hesaplamada dikkate alınacaktır.

-Ayrıca ödemeleri ertelenen borçlar yönünden, ertelenen borcun erteleme sonrası belirlenen son ödeme tarihi (01/01/2018 ve sonrası olmak üzere) ile başvuru tarihi arasında 1 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması halinde bu borçlar da 1 yılı geçmeyen borç olarak değerlendirilecektir.

d) Mali Açıdan Çok Zor Durumun Bulunması;

 

Nakit Oranı

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı

Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Toplam Varlıklar

 

Nakit Oranı

Kasa + Banka Kısa Vadeli Borçlar

Likidite Oranı

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar Toplam Varlıklar

 

 

d.1.) Çok Zor Durum Derecesi ve çok Zor Durum Derecesine göre yararlanılacak tecil süresi ve tecil faiz oranı sayısı kaçtır?

Çok zor durumda olan borçlular aşağıda belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur. Çok zor durum derecesi hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınır ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmaz.  

 

Tecil

Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

2-3

12 aya kadar

TFO x 0,7

2-3

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

4-5

18 aya kadar

TFO x 0,6

4-5

12 aya kadar

TFO x 0,5

4-5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

6-7

24 aya kadar

TFO x 0,6

6-7

18 aya kadar

TFO x 0,5

Yukarıdaki tabloda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilir.

e) Sigortalı Çalıştırma Yönünden Faal İşveren Olması Ya Da Borcun 4/B Sigortalılıktan Kaynaklanması Halinde Sigortalılığın Devam Ediyor Olması;

ÖRNEK 6: Borçlu (B), 02/01/2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM’ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

ÖRNEK 7: Borçlu (C), 02/01/2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM’ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin henüz verilmediği durumda 2018 Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

1.1. Hangi Borçlar Kapsama Girmektedir?

1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borç türleri için ayrı ayrı değil tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekir.

ÖRNEK 8: 31.05.2018 tarihinde başvuru yapan işverenin,

Samsun SGK İl Müdürlüğünde;

   1. işyeri için 01.01.2017-31.12.2017 dönemin de 5.000.000.TL 
   2. işyeri için 01.06.2016-31.12.2017 döneminde 3.000.000.TL
   3. işyeri için 01.01.2018-30.04.2018 dönemi için 20.000.TL, borcun olsun

İşveren, sadece C işyeri için nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilme hükümlerinden yararlanabilecek, A ve B işyerleri için yararlanamayacaktır.

ÖRNEK 9: Borçlu (D), 2019/04-05-06-07-08-09-10 aylarına ilişkin damga vergisinden kaynaklanan 420 TL asıl 80 TL gecikme cezası ve gecikme zammını ile sosyal sigorta priminden olan 1.100.000.-TL asıl, 300.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 1.400.500 TL borcunun 48/A maddesine göre 60 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Beşiktaş SGM’ye 16/12/2019 tarihinde müracaat etmiştir.

Damga vergisi borcu madde kapsamında olmadığından damga vergisi yönünden tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir. Ancak sosyal sigorta primi madde kapsamında olduğundan değerlendirmeye alınacaktır.

-Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (16/12/2019) itibarıyla borçlunun;

Borçlunun, likidite oranı (0,25) karşılığı olan 5 derecesi ile kaldıraç oranı (1,11) karşılığı olan 5 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 10 olarak tespit edilmiştir.

Çok zor durum derecesi 10 olan borçlular için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tab

losu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oram

10

60 ava kadar

TFO x 0,5

10

48 ava kadar

TFO x 0,4

10

36 ava kadar

TFO x 0,3

10

24 ava kadar

TFO x 0,2

10

18 ava kadar

TFO x 0,15

10

12 ava kadar

TFO x 0,1

10

6 ava kadar

TFO x 0,05

 

Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 48 ayda 48 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur. Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %40’i esas alınarak faiz hesaplanması (Yıllık %22 olan tecil faizi oranı yerine yıllık %8,8 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) gerekir.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 80.000 TL’dir. Dolayısıyla tecil edilen borç için asgari [(1.180.000-500.000) = 680.000) x 0,25] = 170.000 TL değerinde teminat gösterilmesi gerekir.

Yürürlükteki Faiz Oranı

%o22

Uygulanan Faiz Oranı (48/A)

%8,8

Tecil Süresi

48 av

İlk Ödeme Tarihi

16/12/2019

İkinci Taksit Ödeme Tarihi

16/01/2020

 

 

Borç Aslı

1.100.000,00 TL

Gecikme Zammı Yerine Alınacak YI-UFE

80.000,00 TL

Toplam

1.180.000,00 TL

İlk Taksit

24.583,33 TL

 

Sıra No

Tecil Faizine Konu

Taksitler

Tecil Faizi

Tahsil Edilecek

Toplam Tutar

Tecil Gün

Ödeme Günü

Sayısı

1

24.583,33 TL

0,00 TL

24.583,33 TL

0

16/12/2019

2

24.583,33 TL

186,29 TL

24.769,62 TL

31

16/01/2020

3

24.583,33 TL

354,55 TL

24.937,88 TL

59

13/02/2020

4

24.583,33 TL

540,83 TL

25.124,17 TL

90

13/03/2020

5

24.583,33 TL

721,11 TL

25.304,44 TL

120

14/04/2020

6

24.583,33 TL

907,40 TL

25.490,73 TL

151

15/05/2020

7

24.583,33 TL

1.087,68 TL

25.671,01 TL

181

12/06/2020

8

24.583,33 TL

1.273,96 TL

25.857,30 TL

212

15/07/2020

9

24.583,33 TL

1.460,25 TL

26.043,58 TL

243

14/08/2020

10

24.583,33 TL

1.640,53 TL

26.223,86 TL

273

14/09/2020

11

24.583,33 TL

1.826,81 TL

26.410,15 TL

304

15/10/2020

12

24.583,33 TL

2.007,09 TL

26.590,43 TL

334

13/11/2020

13

24.583,33 TL

2.193,38 TL

26.776,71 TL

365

15/12/2020

14

24.583,33 TL

2.379,67 TL

26.963,00TL

396

15/01/2021

15

24.583,33 TL

2.547,93 TL

27.131,26 TL

424

12/02/2021

16

24.583,33 TL

2.734,21 TL

27.317,55 TL

455

15/03/2021

17

24.583,33 TL

2.914,49 TL

27.497,82 TL

485

14/04/2021

18

24.583,33 TL

3.100,78 TL

27.684,11 TL

516

14/05/2021

19

24.583,33 TL

3.281,06 TL

27.864,39 TL

546

14/06/2021

20

24.583,33 TL

3.467,34 TL

28.050,68 TL

577

15/07/2021

21

24.583,33 TL

3.653,63 TL

28.236,96 TL

608

13/08/2021

22

24.583,33 TL

3.833,91 TL

28.417,24 TL

638

14/09/2021

23

24.583,33 TL

4.020,19 TL

28.603,53 TL

669

15/10/2021

24

24.583,33 TL

4.200,47 TL

28.783,81 TL

699

12/11/2021

25

24.583,33 TL

4.386,76TL

28.970,09 TL

730

15/12/2021

26

24.583,33 TL

4.573,05TL

29.156,38 TL

761

14/01/2022

27

24.583,33 TL

4.741,31 TL

29.324,64 TL

789

11/02/2022

28

24.583,33 TL

4.927,59 TL

29.510,93 TL

820

15/03/2022

29

24.583,33 TL

5.107,87 TL

29.691,20 TL

850

14/04/2022

30

24.583,33 TL

5.294,16 TL

29.877,49 TL

881

13/05/2022

31

24.583,33 TL

5.474,44TL

30.057,77 TL

911

14/06/2022

32

24.583,33 TL

5.660,72 TL

30.244,06 TL

942

15/07/2022

33

24.583,33 TL

5.847,01 TL

30.430,34 TL

973

15/08/2022

34

24.583,33 TL

6.027,29 TL

30.610,62 TL

1003

14/09/2022

35

24.583,33 TL

6.213,57 TL

30.796,91 TL

1034

14/10/2022

36

24.583,33 TL

6.393,85 TL

30.977,19 TL

1064

14/11/2022

37

24.583,33 TL

6.580,14TL

31.163,47 TL

1095

15/12/2022

38

24.583,33 TL

6.766,43 TL

31.349,76 TL

1126

13/01/2023

39

24.583,33 TL

6.934,69 TL

31.518,02 TL

1154

10/02/2023

40

24.583,33 TL

7.120,97 TL

31.704,31 TL

1185

15/03/2023

41

24.583,33 TL

7.301,25 TL

31.884,58 TL

1215

14/04/2023

42

24.583,33 TL

7.487,54 TL

32.070,87 TL

1246

15/05/2023

43

24.583,33 TL

7.667,81 TL

32.251,15 TL

1276

14/06/2023

44

24.583,33 TL

7.854,10TL

32.437,44 TL

1307

14/07/2023

45

24.583,33 TL

8.040,39 TL

32.623,72 TL

1338

15/08/2023

46

24.583,33 TL

8.220,67 TL

32.804,00 TL

1368

14/09/2023

47

24.583,33 TL

8.406,95TL

32.990,29 TL

1399

13/10/2023

48

24.583,33 TL

8.587,23 TL

33.170,56 TL

1429

14/11/2023

Toplam

1.180.000,00 TL

205.949,33 TL

1.385.949,33 TL

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tecil ve taksitlendirmeler ile yapılandırmalar devam ederken oluşan cari ay prim borçları 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre taksitlendirilebilecek mi?

ÖRNEK 10: Borçlu (E), 29/12/2017 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçlarını 36 ay süre ile tecil ve taksitlendirdikten sonra 2018/03-04-05-06 aylarına ilişkin cari ay primlerini ödeyememiştir. Ödeyemediği dört cari ay primini 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için SGK’ya başvurduğunda diğer şartları da taşıması halinde bu başvurusu kabul edilecektir. Ancak 2018/03-04-05-06 ay primlerinin 48/A kapsamında taksitlendirmesinin 15/03/2019 tarihinde taksitler yönünden bozulduğu ve ödenen taksitler sonucu 2018/03-04 ayların tahsil edilmiş olduğu düşünüldüğünde, 2018/05-06 ayların devam eden 48 inci madde taksitlendirmesi bakımından da cari aylar olması ve en geç son taksit süresini geçmemek kaydıyla izleyen takvim yılı sonuna kadar ödenmesi gerektiğinden 2018/05-06 ayların en geç 31/12/2019 sonuna kadar ödenmesi halinde 29/12/2017 tarihinde yapılan 48 inci madde taksitlendirilmesi cari ay yönünden bozulmayacaktır.

1.3. Başvuru nereye yapılmalıdır?

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların,

Başvuru yapmaları gerekmektedir.

  1. İşveren dışındakiler belirtilen hükümden yararlanabilirler mi?

Asıl Kurum borçlusu (gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler ve kanuni temsilciler gibi Kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi hükmünden yararlanamayacaktır.

  1. Mali Tablo Analizlerini Kimler Yapacak?

1.6. Kapsama girecek işyerlerine göre tecil ve taksitlendirme yetkisi kimlerdedir?

a) Borç tutarlarına göre;

 1. Bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisi il müdürlerindedir.
 2. Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları;
   • 3.000.001-4.500.000 TL arasında ise İcra Daire Başkanı,
   • 4.500.001-6.000.000 TL arasında ise Genel Müdür,
   • 6.000.001-7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,
   • 7.500.001 TL ve üzerinde ise Kurum Yönetim Kurulu, tarafından değerlendirilir.

1.7. Tecil ve Taksitlendirmede hangi faiz oranları dikkate alınır?

 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, aynı yapılandırmalarda olduğu üzere, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde gecikme cezası ve zammı yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

1.8. Teminat aranmayacak durumlar nelerdir? 

 1. Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beş yüz bin) TL’yi aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmaz.
 2. Tecil ve taksitlendirilecek SGK alacaklarının toplam tutarının 500.000 TL’yi aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000 TL’yi aşan kısmın %25’i kadardır. 
 3. Tecil ve taksitlendirilen borç toplamının 500.000 TL’ den fazla olması ve tecil şartlarına uygun taksit ödemeleri devam ettiği sürece borçlu tarafından başkaca borçları için yeni tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğunda, daha önce tecil edilmiş borçların 500.000 TL’ ye kadar olan kısmı için teminat aranmamış olması nedeniyle, tecil ve taksitlendirilmesi talep edilen borcun %25’i oranında teminat gösterilmesi istenilir

1.9. Teminat olarak gösterilen taşınır ve taşınmazların değer tespitlerinde esas alınacak raporlar hangileridir?

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak taşınmaz gösterilmiş ise değer tespitlerinde; a) SGK teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

 1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
 2. Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

ç) Bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

 1. Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar, esas alınır.

1.10. Tecil ve taksitlendirmelerde şahsi kefalet kabul edilir mi?

SGK alacağını karşılayacak tutarda mal varlığının olduğu anlaşılan muteber bir üçüncü şahıstan noterden tasdikli şahsi kefalet senedi alınmak suretiyle tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilir.

  1. Taksit süreleri, tecil ve taksitlendirmenin başlaması nasıl olacak?

Taksitler aynı yapılandırmalarda olduğu gibi, aylık dönemler hâlinde eşit olarak ödenir. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve SGK ünitesince borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirme, tespit edilen taksit sayısına göre hesaplanan ilk taksit tutarının tamamının ödendiği tarihte başlar.

  1. Tecil ve taksitlendirmenin ihyası nasıl yapılacak?

ÖRNEK 11: Borçlu (F)’nın İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne olan borçları 2019/0cak ayında 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 18 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmiştir. Her taksitin son ödeme süresi o ayın son günü olarak belirlenmiştir. 2019 yılı Ağustos ayı ile 2020 yılı Ocak ve Mart ayları içinde ödenmesi gereken taksit tutarları ödenmemiştir. İkiden fazla taksit süresinde ve tam olarak ödenmediğinden 1 Nisan 2020 itibarıyla taksitlendirme işlemi bozulmuş ve SGK alacağı muaccel hale gelmiştir. Ancak bozma işlemi hemen yapılmayacak, bozma şartının oluştuğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde (1 Mayıs 2020 resmi tatil olduğundan 2 Mayıs gününe kadar) borçlunun yazılı olarak başvurması ve yine bu süre içerisinde ödenmeyen taksitleri tecil faizi ile birlikte ödemesi durumunda tecil işlemi ihya edilecektir.

Ornek-12:  Borçlu (G)’nun Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne olan borçları 2019/Şubat ayında 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 36 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmiştir. 2020 yılı Ocak, Haziran ve Kasım ayları içinde ödenmesi gereken taksit tutarları ile 2020 yılı Ocak, Nisan ve Ekim aylarına ilişkin cari ay primleri ödenmemiştir. İkiden fazla taksit ile ikiden fazla cari ay primleri süresinde ve tam olarak ödenmediğinden SGK alacağı muaccel hale gelmiştir. Borçlu, bozma şartının oluştuğu tarihten (Kasım ayı taksitinin son ödeme süresinden) 10 gün sonra yazılı olarak başvurmuş ve ödemediği üç taksiti tecil faizi ile birlikte, üç cari ay primini ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödeyerek tecil işlemini ihya ettirmiştir. Bu hak taksitlendirme süresi içerisinde en fazla iki kez kullanılabileceğinden ve borçlunun ödemediği üçüncü taksiti ile üçüncü cari ay primi aynı aya denk geldiğinden 30 günlük süre her iki borç için bir kez işlemiş olacağından borçlunun bir kez daha ihya hakkı kalmış olacaktır.

1.13. Tecil ve taksitlendirme şartları nasıl bozulur? Bozulma halinde mahsup nasıl yapılır?

1.14. Ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılması, teminatın iadesi ve teminat değişikliği nasıl yapılacak?

Tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı hacizli malın değerinin altına inmesi durumunda, mahcuz malın bölünebilir nitelikte olması şartıyla yapılan ödemeler nispetinde haciz kaldırılır.

1.15. Haczedilen malın satışına nasıl izin verilir?

 1. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında alacaklı tüm SGK ünitelerine olan borçların tamamının tecil edildiği hallerde haciz tatbik eden SGK ünitelerinin her birinin ayrı ayrı satış izni vermesi gerekir.
 2. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında borçlunun tüm SGK ünitelerine olan borçlarının tamamının tecil edilmediği hallerde ise tecil edilmeyen alacak tutarlarına karşılık tatbik edilmiş hacizler, borcu karşılayacak değerde mal bulunmadığı sürece kaldırılmayacak dolayısıyla satış izni verilemeyecektir.

1.16. Teminat dışındaki hacizlerin kaldırılması nasıl yapılacak?

Yapılandırma kanunlarına alternatif olarak getirilen bir nevi kişisel yapılandırma olarak ta tanımlayabileceğimiz bu düzenleme, özellikle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olmasına rağmen borçlarını ödeyemeyen işverenler için kolaylıklar getirmektedir.

Saygılarımızla…