Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki e

-tebligat uygulamasının kapsamı,farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular dikkate alınarak ; söz konusu düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan sorular çerçevesinde karşılaştırmalı tablo halinde Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu kapsamda

⎯Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-tebligatlar“ Elektronik Tebligat Sistemi (ETS)”,

⎯ Tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan e- tebligatlar“Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)” üzerinden yapılmaktadır:

Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımı ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren düzenlemeler kapsamında olan kişiler zorunludur.

Her iki sisteme göre elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır

. Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93- 109’uncu maddelerine göre yapılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız