Resmi gazetede yayımlanan asgari ücret desteğine ilişkin Kanun maddesi ile geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteği uygulamasında önemli derecede değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 2019 yılında, 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203,00 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 271 TL  ve altında olan, 2019 yılında tescil edilen

ÖZET : işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınarak, sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL,  500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2019 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2019 yılında da devam edilecektir.

2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin, geçmiş yılarda uygulanmış asgari ücret desteğinden bazı farklılıkları bulunmaktadır. Buna göre;

  1. 2019 yılı için verilecek asgari ücret desteği tutarı işyerlerinin çalıştırdığı uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılara bağlı olarak farklılık göstermekte olup; ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için sigortalı başına günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için sigortalı başına günlük 3,36 TL (aylık 101 TL) destek sağlanacaktır.
  2. 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri için 203 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyeri için 271 TL ve bu tutarların altında bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırından bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalılar için destekten yararlanılacaktır.
  3. 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde   2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim yapılan aydaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısı dikkate alınacak ve sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için sigortalı başına günlük 3,36 TL (aylık 101 TL) destek sağlanacaktır.
  4. 2019 yılı asgari ücret desteği sağlanacak  ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının,  2018/ Ocak ila 2018/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2019 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.
  5. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
  6. 2019 yılında Asgari ücret desteği yılın tamamında uygulanacaktır.
  7. 2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

8- 2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

  1. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.
  2. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asgari ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar henüz açıklanmamıştır. SGK tarafından uygulama genelgesi yayımlandığı konuyla ilgili ayrıntılı sirkülerimiz yayımlanacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB