T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/63

Konusu :425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine dair açıklama
Tarihi : 02/04/2013
Sayısı : VUK-63/2013-8
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 140,413

1-Giriş

425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin muhtevasına dair izahat işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2- Açıklama

Sözü edilen Tebliğde vergi inceleme raporlarının intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarım değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasım da tatbik edecekleri açıklamasına yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğ uyarınca rapor değerlendirme komisyonları tarafından 213 sayılı Kanunun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alman komisyon marifetiyle oluşturulan özelgeler dikkate alınacaktır. Ayrıca, söz konusu komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından doğrudan verilen özelgelerin de bu kapsamda olduğu tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı