17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28621

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2013/6)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen tutarların karşılarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden, en az yüzde 50’si ABD doları cinsinden olmak üzere ABD doları veya euro döviz cinslerinden,

 

 

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-35

1,4

35-40

1,7

40-45

2,1

45-50

2,4

50-55

2,6

55-60

2,7

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 26/4/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.