26 Nisan 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28629

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2013/4478
Ekli "Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10/10/2012 tarihli ve 6607 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
MADDE 1 – 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.