26 Nisan 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28629

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4458
Ekli "Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1/3/2013 tarihli ve 3705 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT
EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
Hasar fazlası desteği
MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2013-31/12/2015 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;
a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında,
b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için %150 üzeri,
c) Münhasıran don riski, sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180'i aşan kısmı için tamamı itibarıyla,
hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.
Finansman
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.