Karar Sayısı: 2081

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Ocak 2020

28/1/2020 TARİHLİ VE 2081 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NCT

Mal İsmi

Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00 l'i geçmeyenler)

Motorin

1,9059

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,00l'i geçmeyenler)

Motorin

1,9059

Litre

MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

17/5/2018

30424