23 Şubat 2020 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 31048

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2137

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/2/2020 TARİHLİ VE 2137 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/7/2013

28707

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

20/1/2017

29954

10/2/2018

30328

26/12/2018

30637