Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı, 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile   15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiş, bazı işlemler bu düzenlemenin dışında bırakılmıştı.

ÖZET : 16/6/2019 Tarihli ve 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile   18 Haziran 2019 tarihinden itibaren aşağıdaki kambiyo işlemleri için de BSMV hesaplanmayacaktır. 

⎯        Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

⎯   İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

11.8.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASIKIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da “Döviz (kambiyo): Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları,” olarak tanımlanmıştır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33’üncü maddesinde Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispetinin %15 (% 1),  kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biri olduğu düzenlemesi yer almış ve maddede Cumhurbaşkanının, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e,  kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda 98/11591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/11591 sayılı BKK ile bu konuda düzenleme yapılmıştır. 

Daha sonra muhtelif tarihlerde ile söz konusu Kararda değişiklik yapılmıştır. 

Son olarak halen kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan BSMV oranı; 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmiş, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde, BSMV satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti.  

 1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
 3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı   ile aşağıdaki muamelelerin de 18 Haziran 2019 tarihinden itibaren 98/11591 sayılı BKK eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentlerin eklendiği  belirtilmiştir.

 1. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 2. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"

Buna göre söz konusu kambiyo işlemleri de sıfır  oranlı BSMV’ye tabi olacaktır.

Bu değişiklik  sonrasında 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e)  fıkrasının son hali,  aşağıda düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Düzenlemenin Önceki Hali                       Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı "e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo kambiyo muamelelerinde satış  tutarı  muamelelerinde satış  tutarı  üzerinden sıfır

üzerinden sıfır                                                     

1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi 1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları aralarında veya birbirlerine yaptıkları

kambiyo satışları                                                kambiyo satışları

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan 2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları kambiyo satışları
 2. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik 3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka kullanımına aracılık eden banka tarafından tarafından kredi borçlusuna yapılan kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları kambiyo satışları, 4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere    yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"

Bu düzenleme sonrasında 98/11591 sayılı BKK’nın son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

“Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 1. Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,
 2. Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,
 3. Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1 
 4. (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
 5. Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır

1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
 2. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları 4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
 1. Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden 1,
 2. Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1
 3. Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5, olarak uygulanır.”

 

Saygılarımızla…

TÜRMOB