10 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28524

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ilâ 23 üncü maddeleri ile 30/12/2011 tarihli ve 24626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,

d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni 30/12/2011 tarihli ve 24626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanları,

e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,

ı) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş kişiyi,

i) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

j) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

k) Mavi hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

l) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,

m) Parsiyel taşımacılık: Aynı veya birden fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç içerisinde birden çok ihracatçıya ait eşyanın taşınmasını,

n) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını,

o) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,

ö) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kişiyi,

p) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı, Sertifika Başvuru Koşulları,

Sertifika Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı

MADDE 4 – (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, üç yıldan daha kısa süredir faaliyette bulunan firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için gereken ilave şartları, öncelikle sermaye büyüklükleri esas alınmak üzere belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç yıldır faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak tüzel kişiliği sona eren şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 60 ıncı maddenin birinci fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin değerlendirilmesinde tüzel kişiliği sona eren firmanın verileri de kullanılır.

(3) Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından sertifika sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç yıldır faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak sertifika sahibi şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 60 ıncı maddenin birinci fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin değerlendirilmesinde sertifika sahibi firmanın verileri de kullanılır.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,

b) Kısmi teminat uygulaması.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde, izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,

b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

2) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

3) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Mavi hat uygulaması,

c) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.

(7) Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başka kişilere kullandırılamaz.

(8) Sertifika kapsamında tanınan hak, uygulama ve kolaylaştırmalardan yalnızca sertifikanın geçerli olduğu sürece yararlanılabilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu

MADDE 5 – (1) Güvenilirlik koşulunun yerine getirilmiş olması için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanmış olduğunun yapılacak ön inceleme neticesinde gümrük idaresince tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.

b) Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması.

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

d) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

e) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.

f) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.

g) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır.

(3) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.

(4) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.

(5) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.

d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.

e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.

f) Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir. Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanır.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvurularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

(4) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısının yeterli olup olmadığının birinci fıkrada belirtilen raporda yer alan veriler üzerinden ve gerekirse Genel Müdürlükçe uygun görülecek ilave incelemeler sonucunda ayrıca tevsik edilmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlarında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmak.

ç) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortam sağlamış ve eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.

Kamu kurum ve kuruluşları için istisna hükmü

MADDE 9 – (1) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında 5 ilâ 8 inci maddelerde sayılan koşullar aranmaz.

Başvuru için aranacak belgeler

MADDE 10 – (1) Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra aşağıdaki belgeler de ibraz edilir.

a) Ek-2’de yer alan soru formu.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduklarına dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Başvuru sahibinin üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olması halinde, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen raporun yerine başvuru tarihi itibariyle mevcut olan veriler esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından mümkünse karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği ibraz edilir.

(3) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(7) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

Başvuru yeri

MADDE 11 – (1) Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvuruların ön incelemesi

MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde tamamlanır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan 27001 sertifikası, en az üç yıldır faaliyette bulunan kişilerce 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(7) Yapılan ön inceleme neticesinde;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,

c) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için 7 nci maddede,

sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte Ek-2’de yer alan soru formu ve başvuru sahibinin üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olması halinde, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yeminli mali müşavir raporu gönderilir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin birinci fıkrası, 60 ıncı maddenin birinci fıkrası, 67 nci maddenin birinci fıkrası ve/veya 72 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

Yerinde inceleme

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük tarafından ön inceleme değerlendirme formunun kayıtlara alınmasını müteakip on iş günü içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(2) Sonradan kontrol yetkilisi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılan koşulların sağlanıp sağlanmadığı otuz iş günü içerisinde incelenerek Ek-7’de yer alan formata uygun olarak yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek ve duruma göre 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında işlem yapılarak;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için yedinci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için yedinci maddede sayılan koşulların tamamının sağlandığının tespit edilmesi halinde, 15 inci madde uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koşulların incelenmesi başvuru sahibinin gümrükle ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve birimlere ilişkin olarak yapılır. Söz konusu inceleme ve sonuçları yerinde incelemeyi gerçekleştiren sonradan kontrol yetkilisi tarafından belgelendirilir. İncelemeye konu çok fazla sayıda yerin bulunması nedeniyle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenleme süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, ilgili sonradan kontrol yetkilisi başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik standartları uyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak şartıyla bütünü temsil eden bir kısmını inceleyebilir. Ancak 47 nci maddenin birinci fıkrası ile 74 üncü maddenin birinci fıkrası doğrultusunda belirtilen tesislerin tümü 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi açısından incelenir.

(5) Başvuru sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici yetkisi istenilmişse ve bunlara ilişkin ek koşullar yerine getirilmişse, 47 nci maddenin birinci fıkrası ile 74 üncü maddenin birinci fıkrası doğrultusunda belirtilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları ile 53 üncü maddenin birinci fıkrası veya 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özelliklerde, uygun güvenli alana sahip olup olmadıkları da yerinde inceleme kapsamında incelenir ve izin kapsamına alınması uygun bulunanlar üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen bildirimde belirtilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun reddi

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir ve başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından derhal iade edilir.

a) Başvurunun ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılmamış olması.

b) Başvuru formunun 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak imzalanmamış olması.

c) Başvuru dosyasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması.

ç) 96 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce yeni sertifika başvurusunun iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

d) Sertifika başvurusunun onaylanmış kişi statü belgesinin veya eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin 100 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde iptalini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirilen eksik bilgi ve belgeleri aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin başvuruları beş iş günü içerisinde reddedilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(3) Yapılan ön inceleme neticesinde;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,

c) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için 7 nci maddede,

sayılanlar dışındaki koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, ön incelemenin bitimini müteakip 12 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(4) Yapılan yerinde incelemede, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h), bentleri ve 8 inci maddede yer alan koşullar ile üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri için 7 nci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen bildirimi müteakip başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(5) Bir ilâ dördüncü fıkralar uyarınca başvurusu reddedilen kişilerin bundan sonra yapacakları başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

(6) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda, yapılan sertifika başvurusu reddedilir. Dava sürecinin sonucunda bu kişilerin kesin olarak lehlerine beraat kararı verilmiş olması veya bu kişilerin dava sürecinde başvuru sahibi firma ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapılacak başvurular yeni bir başvuru olarak değerlendirilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi

MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip ilgili bölge müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde beş iş günü içerisinde,

b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde 36 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri içerisinde.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sertifika,“TR/AEOF/” ibaresi ile “yıl/düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/AEOF/12/34/0001) her yıl itibariyle müteselsil sertifika numarası alınarak aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, sertifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt numarasından” oluşan dokuz haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak referans numarası (örnek: R12340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifikanın her iki nüshası üzerine yazılır.

(4) Sertifikanın her iki nüshası da ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalanır.

(5) Sertifikanın kapsamına bağlı olarak, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ilgili bölge müdürlüğü tarafından BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının

Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi

MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

(2) 94 ilâ 96 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir.

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması

MADDE 17 – (1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77/A’sında yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasının ilgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Uygun görülmesi halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir sertifika düzenlenir.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 18 – (1) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisine bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi ya da kapsamlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli gönderici yetkisinin talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan götürü teminat uygulamasının talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formuyla söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Götürü teminat uygulamasının 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı da ibraz edilir.

(4) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan yerinde incelemeye ilişkin hususlar dikkate alınır.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer alan götürü teminat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki kapsamındaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulaması hariç, beşinci fıkrada ve birinci ile ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(7) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamasının mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci maddenin yalnızca beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(9) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde sertifikanın ve sertifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmaların askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki,

İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar

BİRİNCİ KISIM

Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler

MADDE 19 – (1) Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.

b) A.TR Dolaşım Belgesi.

c) Menşe ispat belgeleri.

ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi

MADDE 20 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 19 uncu maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.

Eksik beyanda bulunulamayacak durumlar

MADDE 21 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulamasında bu Yönetmelikte düzenlenen eksik beyan usulünden faydalanılamaz.

Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 22 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna “BS-1” yazılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.

(4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,

b) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiği,

c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,

ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.

Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri

MADDE 23 – (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanan sertifika sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat uygulanmasından yararlanma hakkı bulunmayan sertifika sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı ile ceza tutarı varsa yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir, yoksa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.

(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca şartlar gerektiriyorsa Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi

MADDE 25 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği sertifika sahipleri hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 26 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

(2) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişiler ilk seferde beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince birinci fıkrada belirtilen askıya alma işleminin sonlandırılmasını müteakip yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır ve eksik beyanda bulunma yetkileri altı ay süre ile askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri iki yıl süreyle askıya alınır.

(6) Beşinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Bu maddenin iki ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Bu maddenin iki ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.

(9) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, sertifika sahibi hakkında 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(10) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

İKİNCİ KISIM

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar

MADDE 27 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar

MADDE 28 – (1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 29 – (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;

a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,

b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,

c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,

kontrol edilmesi gerekir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 30 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakkında 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin askıya alınması

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 30 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(3) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar

MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat

MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen, Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77/A’sında yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibinden birinci fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile azami;

a) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması durumunda on milyon Avro,

b) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini kapsamaması durumunda iki milyon Avro,

tutarında teminat verilmesi istenebilir.

(4) Teminatın Türk Lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

(5) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı

MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;

a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, duruma göre götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde hükümleri uyarınca yapılır.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi

MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından ilgili bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi

MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Götürü teminat yetkisinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı da ibraz edilir.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(7) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması durumunda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir.

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ilâ 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi hakkında 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 39 uncu maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde; kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin götürü teminat yetkisi de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri ve diğer vergiler tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanır.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması

MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır.

(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve diğer vergiler tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden yararlanma hakkının, sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı

MADDE 44 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi aşağıdaki uygulamaları kapsar;

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

b) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

c) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni.

BİRİNCİ BÖLÜM

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 45 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla, eşyayı ihracat gümrük idaresine sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 47 nci madde uyarınca uygun bulunan tesislerde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinde, 47 nci madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 46 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi “1000” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip olmayan kişi aracılığıyla da taşıtabilir. Bu durumda eşya araca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlünün izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıtması halinde, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Araç her iki durumda da izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme iznine konu eşya parsiyel taşımacılık kapsamında taşınmaz. Ancak ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişiye ait ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemlerinin, izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilmesi halinde, bu eşya parsiyel taşımacılık kapsamında taşınabilir.

(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama yapılması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir. Bu durumda, mühürleme yapılmadığı bilgisi transit beyanının ilgili alanına kaydedilir.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodlu eşya ile izinli göndericinin tesislerinden “1000” rejim kodlu eşyanın taşınmasında izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 47 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespitine sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü yetkilidir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri

MADDE 48 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, 47 nci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz.

(2) 47 nci maddenin iki ilâ beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi ya da çıkarılması halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ihracatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracatı yapılamayacak eşya

MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz;

a) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya.

b) Yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracı yapılacak eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşya.

c) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 50 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında taşınmak istenilmesi halinde, bu eşya yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler vasıtasıyla ihraç edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın çıkış izni bildirimine ilişkin süre

MADDE 51 – (1) İhracat eşyasının güvenli alana alındığının gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 55 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen çıkış izninin verilip verilmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenerek izinde belirtilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Çıkış izni bildiriminin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin içeriği

MADDE 52 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

b) 51 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen çıkış izni bildirim süresi.

c) İzin kapsamı tesisler.

ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar

MADDE 53 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat eşyasına ilişkin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve ihracat eşyasının araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı veya taşıma aracının dolu olarak bekletileceği, uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak, alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.

a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

b) Güvenli alana alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

c) Güvenli alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; giriş tarih ve saatleri, ilişkili oldukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, varsa eşyanın sipariş numaraları ile eşyanın seri numaralarını veya firmaca verilmiş diğer numaraları içerecek şekilde tutulur.

ç) Güvenli alandan çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; çıkış tarih ve saati, ilişkili oldukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, yüklendikleri taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka ve şasi numarası, varsa konteynerinin numarası ile mühür numarasını içerecek şekilde tutulur.

d) Giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

e) İhracından vazgeçilen eşyanın güvenli alandan çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

(3) 55 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılması öngörülüyorsa, eşyayı transit rejimi kapsamında taşıyacak aracın güvenli alan içerisinde çıkış öncesinde dolu olarak bekletilebileceği alanın da bulunması gerekir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin tescili

MADDE 54 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, 48 inci madde uyarınca belirlenen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 55 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde eşyanın güvenli alana alındığının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana konulması ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 81 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene hattı işlemleri

MADDE 55 – (1) İhracat eşyasının 54 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde güvenli alana alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 51 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince izin sahibine çıkış izni verilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben, 46 ncı madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir ve eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 51 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimine kadar eşyanın muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacak olması nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine çıkış izni verilmemesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda çıkış izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın muayene edilmesi veya belge kontrollerinin yapılmasını müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, 46 ncı maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde, eşyanın transit rejimi kapsamında taşınacağı araçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka ve şasi numarası, eğer taşıt konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak eşyayı ve taşıma aracını, çıkış izni verilene kadar, 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda, araca ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletir.

(5) Dördüncü fıkranın uygulandığı durumda taşıma aracı çıkış iznini müteakip mühürlenir, eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 51 inci maddede yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır, ancak ilgili ihracat gümrük idaresinin iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dahil süre dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde, bu bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne işlemin yapılmasından önceki en son iş günü mesai bitiminin en az iki saat öncesine kadar bildirilmesi gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde izin kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında çıkış işlemleri yapılamaz.

(8) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasının transitine ilişkin beyan, eşya çıkışının ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden yapılacak olması halinde, 54 üncü maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır. Mühür numarası gümrük idaresine bildirilir.

(9) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 82 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 56 – (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün kimliği, tipi ve adedinin kaydedilmesi zorunludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu madde hükümleri yerine 83 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri

MADDE 57 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 55 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alan ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması

MADDE 58 – (1) 46, 49, 50, 53/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2 ve 57 nci maddelerde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen sertifika sahibinin ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından faydalanma hakkının üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 53 üncü maddenin ikinci fıkrası, 54 üncü madde veya 55 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması.

b) İzin kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde beyan harici eşyanın ihraç edildiğinin veya edilmek istenildiğinin anlaşılması.

c) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

ç) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerce birinci fıkrada belirtilen askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerce üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve duruma göre birinci veya ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşul yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) 47 nci maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaya devam etmediğinin tespiti halinde, koşullar yeniden sağlanıncaya kadar bu tesisler için ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanma hakkı askıya alınır.

(9) Bu maddenin bir ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(10) Bu maddenin bir ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında birinci fıkra ile ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi durumunda her bir ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(11) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, birinci, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(12) Sekizinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanma hakkının kullanımının askıya alındığı tesislerin yeniden izin kapsamına alınmasının istenilmesi halinde 47 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları yeniden sağladığı tespit edilen tesisler için, birinci, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(13) Üçüncü fıkrada ve dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 59 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi

Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 60 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenleyebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 61 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin tesliminde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 62 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, tasdik edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-13/B’de yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize edilip edilmediği hususlarından doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamasından izni verilmiş kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 63 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın 12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen Dolaşım Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 64 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin askıya alınması

MADDE 65 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin geri alınması

MADDE 66 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme, onaylama ve vize etme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya

EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme uygulamasının kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 67 – (1) Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca izin verilmesi için aranılacak olan aynı eşyanın EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat koşulunun sağlanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-14’te yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir.

Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarının şekli ve kullanımı

MADDE 68 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanları Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin "fatura beyanı" başlıklı 19 uncu maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer alan şekil şartlarına uygun olarak düzenlenir.

(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi olmadığından gerek şekil şartları gerekse içeriği bilgi bakımından söz konusu belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip ilgili kişiler sorumludur.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin değiştirilmesi

MADDE 69 – (1) İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı ülkeye veya ülke grubuna ilaveten başka bir ülke veya ülke grubu eklenmek istenmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası doğrultusunda başvuruda bulunulur.

(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulu karşıladığının tespit edilmesi halinde izin kapsamı değiştirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen değişikliğe istinaden mevcut onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir. İzin sahibi kişilerce yeni yetki numarasının veriliş tarihinden itibaren değişiklik kapsamında işlem yapılabilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

MADDE 70 – (1) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 67 ile 68 inci madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin ikinci kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin üçüncü kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması halinde, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izinleri iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin geri alınması

MADDE 71 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi

MADDE 72 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Gümrük idaresinden kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası almış olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak.

(2) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı

MADDE 73 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi yalnızca “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemlerini bu izin kapsamında yapabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişinin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Her iki durumda da araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde taşınacaksa, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilebilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi olmayan kişinin yalnızca “1000” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihracat eşyası parsiyel taşımacılık dâhilinde taşınabilir.

(6) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı konteyner ile taşınamayan ve yükün özelliği itibariyle taşıma için kolayca bölünmesine imkân olmayan eşyanın taşınacak olması nedeniyle taşıma aracında örtü çekilmesi veya mühürlemenin mümkün olmadığı durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli diğer önlemlerin alınması ve transit beyanının ilgili kısmında eşyanın hemen tanınmasını mümkün kılacak şekilde tanımlama yapılması şartıyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir. Bu durumda izinli gönderici, mühürleme yapılmadığı bilgisini transit beyanının ilgili alanına kaydeder.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 74 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için tespit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespitine sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri

MADDE 75 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri, 74 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük idaresine uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz.

(2) 74 üncü maddenin iki ilâ beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi ya da çıkarılması halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi kapsamında yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idarelerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak hareket gümrük idarelerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 76 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılamaz.

a) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya,

b) İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihracı yapılacak eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşya,

c) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 77 – (1) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin çıkış izni bildirim süresi

MADDE 78 – (1) Transit beyanının verilmesini müteakip 82 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çıkış izninin verilip verilmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenerek izinde belirtilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Çıkış izninin ne şekilde bildirileceği Bakanlıkça belirlenir.

İzinli gönderici yetkisi için verilmiş iznin içeriği

MADDE 79 – (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.

b) 78 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen çıkış izni bildirim süresi.

c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) İzin kapsamı tesisler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar

MADDE 80 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerde, ihracat eşyasına ilişkin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı veya taşıma aracının dolu olarak bekletileceği, uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli aydınlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.

a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

b) Güvenli alana alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya devamlı olarak kamera ile kayda alınır.

c) Güvenli alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; giriş tarih ve saatleri, ilişkili oldukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, varsa eşyanın sipariş numaraları ile eşyanın seri numaralarını veya firmaca verilmiş diğer numaraları içerecek şekilde tutulur.

ç) Güvenli alandan çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar; çıkış tarih ve saati, ilişkili oldukları ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı, yüklendikleri taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıt konteyner ise konteyner numarası ile mühür numarasını içerecek şekilde tutulur.

d) Giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

e) İhracından vazgeçilen eşyanın güvenli alandan çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

(3) 82 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılması öngörülüyorsa, eşyayı transit rejimi kapsamında taşıyacak aracın güvenli alan içerisinde çıkış öncesinde dolu olarak bekletilebileceği alanın da bulunması gerekir.

İzinli gönderici izni kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 81 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, 75 inci madde uyarınca belirlenen hareket gümrük idaresinde elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracatçı, izin kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 82 – (1) Eşya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici, izninde belirtilen ve transit işlemlerinin yapılacağı tesislerde gerekli kontrolleri yaparak eşyayı ikinci fıkradaki bildirimden önce 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana alır ve 80 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara uyar. Bu kontroller aşağıdaki hususları kapsar:

a) İzinli gönderici eşyaya ait kapların cinsini, kapların adedini ve eşyanın toplam ağırlığını kontrol ederek kayıtlarına geçirir.

b) İzinli gönderici eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri) kontrol eder ve kayıtlara geçirir.

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri) kontrol eder ve kayıtlara geçirir.

(2) İkinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana alınmasını müteakip izinli gönderici, eşyanın güvenli alana alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirir.

(3) İkinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük idaresi tarafından belirlenen ve 78 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince yetki sahibine çıkış izni verilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi üçüncü fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) 78 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimine kadar eşyanın muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacak olması nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine çıkış izni verilmemesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda çıkış izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın muayene edilmesi veya belge kontrollerinin yapılmasını müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, 73 üncü maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi transit beyanının verilmesini müteakip işlemeye başlar.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı yüklü olduğu taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi halinde, izinli gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka ve şasi numarası, eğer taşıt konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak ve eşyayı ve taşıma aracını gerekli kontrollere tabi tutarak 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana alır, eşyayı boşaltmadan taşıma aracı ile birlikte daha önceden güvenli alan içinde belirlenen bir yere park eder ve gümrük idaresi tarafından çıkış izni verilmesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.

(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda taşıma aracı çıkış iznini müteakip mühürlenir, eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 78 inci maddede yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili ihracat gümrük idaresinin iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü fıkrada belirtilen eşyanın güvenli alana alındığı bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde, bu bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne işlemin yapılmasından önceki en son iş günü mesai bitiminin en az iki saat öncesinde bildirilmesi gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde yetki kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında çıkış işlemleri yapılamaz.

(9) İzinli gönderici mühür numarasını gümrük idaresine bildirir.

(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 83 – (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün kimliğini, tipini ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 84 – (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 82 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında yapılacak kontrollere ilişkin olarak muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alana ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması

MADDE 85 – (1) 73, 76, 77, 80/1, 82/3, 82/4, 83, 84 üncü maddelerde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen sertifika sahibinin izinli gönderici uygulamasından faydalanma hakkının üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlallerden herhangi birinin üç yıl içerisinde tekrarı halinde sertifika sahibinin izinli gönderici uygulamasından faydalanma hakkı iki yıl süreyle askıya alınır.

(2) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce 80 inci maddenin ikinci fıkrası ve 82 nci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edildiğinin veya bu yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması durumunda, izin sahibi ilk seferde yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerin izinli gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce birinci fıkrada belirtilen askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerin izinli gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekleştirdiklerinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkileri askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve duruma göre birinci veya ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine ya da kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip olmadığının ya da içinde bulunulan takvim yılının sonunda en az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmemiş olduğunun anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) 74 üncü maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaya devam etmediğinin tespiti halinde, koşullar yeniden sağlanıncaya kadar bu tesisler için izinli gönderici yetkisinden faydalanma hakkı askıya alınır.

(9) Bu maddenin iki ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(10) Bu maddenin iki ilâ altıncı fıkralarının uygulanmasında ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi durumunda her bir ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(11) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(12) Sekizinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisinden faydalanma hakkı kullanımının askıya alındığı tesislerin yeniden izin kapsamına alınmasının istenilmesi halinde, 74 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları yeniden sağladığı tespit edilen tesisler için, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(13) Üçüncü fıkrada ve dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması

MADDE 86 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ALTINCI KISIM

Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin

Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı

MADDE 87 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı.

b) Mavi hat uygulaması.

c) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması.

ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması.

Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme

MADDE 88 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca özet beyan verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce, emniyet ve güvenlik açısından yapılan risk analizi sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol için seçilmesi halinde durumu yetkilendirilmiş yükümlüye bildirir. Bu bildirim, kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük idarelerince eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce sevkiyatın muayene veya diğer fiziki kontroller için seçildiğine dair yetkilendirilmiş yükümlü bilgilendirilmemiş olsa bile gerek görüldüğü durumlarda muayene veya diğer fiziki kontroller yapılabilir.

Mavi hat uygulaması

MADDE 89 – (1) Mavi hatta işlem gören beyannamelere ilişkin kontroller sonradan kontrol kapsamında yapılır.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

(3) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, yetkilendirilmiş yükümlülerin banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı (gümrük veznelerinde kullanılan elektronik para kartı) aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur.

(4) Mavi hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler dikkate alınarak, emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni bulunan yetkilendirilmiş yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya bu beyanname kapsamı eşyaya ilişkin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün öngörüldüğü durumlarda 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası, muayene öngörüldüğü durumlarda ise 91 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri dikkate alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamelerinin belge kontrolüne tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 90 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannameleri, diğer yükümlülere göre daha az belge kontrolüne tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 91 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı eşya diğer yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 92 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi.

b) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

c) 89 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlünün beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün tespit edilmesi.

ç) Mavi hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, sertifika sahibi kişi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişinin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının altı ay süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini yeniden gerçekleştirdiklerinin anlaşılması halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitiminden sonra ikinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlülerce 96 ncı maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanana kadar askıya alınır.

(7) Sertifika sahibi tarafından 88 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı her seferinde, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, altı ay süreyle askıya alınır.

(8) Bu maddenin bir ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Bu maddenin bir ilâ beşinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(10) Altıncı ve yedinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyanname veya özet beyanın tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(11) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş

Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve

İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali, Koşulların

İzlenmesi ve Bilgi Değişimi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri

MADDE 93 – (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 72 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 56 ncı maddenin birinci fıkrası ile 83 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması

MADDE 94 – (1) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(7) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması

MADDE 95 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından;

a) 94 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında belirtilen süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 98 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre sonunda, aynı fıkrada belirtilen koşulların karşılanmaması halinde bu koşullar karşılanıncaya kadar,

geri alınır.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit sırasında sertifika için aranan diğer koşulların geçerliliğinin devam edip etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğünce yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından herhangi biri hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde birinci fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye alınması durumunda, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci fıkranın (b) bendi uyarınca geri alınması durumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince geri alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali

MADDE 96 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.

a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 72 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 56 ncı maddenin birinci fıkrası ile 83 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal edilmesi durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuruları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin diğer hallerde askıya alınması, geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca sertifika almaya hak kazanılması için aranan koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 94, 95 ve 96 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE Sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 58, 65, 70, 85 ve 92 nci maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43, 59, 66, 71 ve 86 ncı maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 58, 65, 70, 85 ve 92 nci maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının izlenmesi

MADDE 98 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğü ve gerekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir.

(2) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan sertifika sahipleri için birinci fıkrada belirtilen takip, sertifika başlangıç tarihini müteakip üç yıllık faaliyet süresi tamamlanıncaya kadar en az yılda bir olarak uygulanır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için Ek-7’de yer alan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi

MADDE 99 – (1) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri alınması.

c) İlgili diğer bütün bilgiler.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden muvafakatı alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifika numarası, sertifika tarihi, sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile ticaret unvanını ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler

MADDE 100 – (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.

(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunulamaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında kullanmış olduklar basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki

MADDE 101 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay süresince, başvuru sahibi tarafından sertifika başvurusu ile birlikte bu Yönetmelikte düzenlenen onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamındaki izinlerden en az biri veya izinli gönderici yetkisi için de başvurulmamış olması ve bu izinlerden biri veya yetki için aranan ilgili ek koşul veya koşulların karşılanamaması halinde, sertifika başvurusu 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usuller uygulanarak reddedilir.

(2) Sertifika başvurusunda bulunan kişilerce aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı halinde, bu kişilerin başvuruları için birinci fıkrada yer alan geçici sınırlandırma uygulanmaz.

a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,

ç) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.

(3) Sertifika başvurusunda bulunan kişilerce ikinci fıkrada belirtilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi ancak aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleştirilmiş olması halinde, bu kişilerin başvuruları için birinci fıkrada yer alan geçici sınırlandırma uygulanmaz.

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon CIF/ABD doları tutarında ithalat yapmış olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında toplam ithalat ve fiili ihracat yapmış olmak.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve/veya ithalat tutarları dikkate alınmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hususlar başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında değerlendirilir, ikinci fıkrada belirtilen belgelerden herhangi birinin mevcut olmaması veya üçüncü fıkrada belirtilen tutarlardan herhangi birinin karşılanmamış olması halinde 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru reddedilerek başvuru dosyası başvuru sahibine iade edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle 18 inci madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi ilave edilmesi ile 47 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 74 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

Sertifika başvuru değerlendirme sürecine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları ile 13 üncü maddenin bir ilâ üçüncü fıkralarında belirtilen başvuruların değerlendirme sürecine ilişkin süreler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay süresince bir kat artırımlı olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 102 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.