10 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28524

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.