17 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28531

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2012/128

Karar Sayısı : 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 10/1/2013

İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR :

1- Ankara 7. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/128)

2- Ankara 5. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/145)

3- Ankara 13. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/12)

İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 18/5/2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun;

A) 1- 38. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.” bölümünün,

Anayasa’nın 2., 13., 67. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

B) 1- 16. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- 40. maddesinin üçüncü fıkrasının,

Anayasa’nın 2. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN İNCELEME

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren başvuru kararları ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun;

1- 16. maddesinin beşinci fıkrası,

2- 18. maddesinin üçüncü fıkrası,

3- 38. maddesinin beşinci fıkrası,

4- 40. maddesinin üçüncü fıkrası,

5- 63. maddesinin altıncı fıkrası,

6- 65. maddesinin yedinci fıkrası,

7- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.” bölümü,

10/1/2013 günlü, E.2012/128, K.2013/7 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların ve bölümün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, Nuri NECİPOĞLU ile Zühtü ARSLAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 10/1/2013 gününde karar verildi.

 

 

Başkan Haşim KILIÇ

Başkanvekili Serruh KALELİ

Başkanvekili Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye Fulya KANTARCIOĞLU

Üye Mehmet ERTEN

Üye Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye Recep KÖMÜRCÜ

 

 

 

Üye Burhan ÜSTÜN

Üye Engin YILDIRIM

Üye Nuri NECİPOĞLU

 

 

 

Üye Hicabi DURSUN

Üye Celal Mümtaz AKINCI

Üye Erdal TERCAN

 

 

 

Üye Muammer TOPAL

Üye Zühtü ARSLAN

 

 

KARŞIOY YAZISI

517

4 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun itiraz konusu kuralları, oda ve borsalarda üst üste iki dönem meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yapanların aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemeyeceklerini düzenlemektedir. Bu kuralların Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini düşündüğümüzden, çoğunluğun iptal kararına katılmadık. Ayrıca, 5174 sayılı Kanun’da üst üste iki dönem başkanlık görevini yapanların oda ve borsalarda meclis üyeliği veya yönetim kurulu üyeliği gibi diğer görevlere seçilmelerini engelleyen herhangi bir kural da bulunmamaktadır.

İtiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığı ve bu kuralların uygulamasından doğacak sonradan telafisi imkansız durum ve zararların bulunmadığı gerekçesiyle yürürlüğün durdurulmasına yönelik çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

Üye Nuri NECİPOĞLU

Üye Zühtü ARSLAN