Salgının ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapıldı:

—    Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin

yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin,    faaliyetleri durdurulan veya faaliyette

bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.

—    Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması imkânı getirilmiştir. Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

—    Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır.

—    Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği getirilmiştir.

—    Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

—    Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

—    4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10’uncu madde ile Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. İşveren 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

—    Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler vb.nin kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir.

—    Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. Gerekli düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca yasal düzenlemeye aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB