Küresel COVİD-19 salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finansal piyasalarında da oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler Kurulumuzca yakından takip edilmektedir. İçinde bulunulan şartlarda piyasalarımızın işleyişi bugüne kadar operasyonel açıdan sorunsuz olarak yürütülmüştür. Öte yandan, virüsün fiziki çalışma koşullarını zorlaştıran insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, piyasalar ve kurumlardaki operasyonel süreçlerin günün şartlarına uygun olarak işletilmesi ve piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin sınırlandırılması konularında Kurulumuza çeşitli talepler iletilmekte olup, piyasa katılımcılarıyla sürekli istişareler yürütülmektedir. Bu çerçevede, Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli toplantısında;

1.a) Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,

b) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.201931.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanının 30.04.2020 tarihine kadar yapılabilmesine,

c)    Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,

d)    Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,

e) Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,

2. Sermaye piyasası kurumlarının Kurulumuza yapacakları bildirim ve başvuruların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. SPK/23.03.2020

Bilindiği üzere; küresel halk sağlığını tehdit eder hale gelen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandenıi ilanı yapılan Corona (COVID-19) virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine iş yapış şekilleri değişmekte ve muhasebe meslek kuruluşu TÜRMOB olarak meslek mensuplarımızın mesleki faaliyetleri ile çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.SERMAYE PİYASASI KURULUNA

Bu kapsamda; tamamı muhasebe meslek mensubu (SMMM ve YMM) olan ve fınansal tabloların bağımsız denetimini yürüten TÜRMOB ruhsatlı bağımsız denetçilerin bu ortamda yerinden denetim faaliyetleri ve müşteri şirketlerle birebir mesleki faaliyetleri yürütmelerinin halk sağlığı açısından tehdit oluşturacağı açıktır.

Yukarıda bahsi geçen nedenlerle. Kurulunuzca süreleri ilgili mevzuatta Mart ve Nisan aylarına denk gelir şekilde belirlenmiş olan fınansal tabloların hazırlanması, yayımlanması. KAP yüklemeleri, elektronik imza süreçleri ve bağımsız denetimi ile her türlü bildirim yükümlülüğüne yönelik kısıtlayıcı sürelerin en erken Mayıs ayı olmak üzere ertelenmesi, salgının uzaması halinde talebimizin müteakip aylar için de göz önüne alınması hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim.

TÜRMOB