ÖZET: Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

3.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 509’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketlerde, Kar payı avansının Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ, 9 Ağustos 2012 tarihli ve 28379 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Tebliğde özetle;

 üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gerektiği

belirtilmişti.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığınca çıkarılarak 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı resmi gazetede  yayımlanan      KÂR         PAYI                AVANSI        DAĞITIMI     HAKKINDA              TEBLİĞDE                DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda Tebliğde

bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

 senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen (daha önce varsa

 imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri idi) ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacağı yapılan değişiklikle kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate “alınarak” ödenmesi,Kâr payı avansının, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenirken

Ayrıca Tebliğ Eki KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO’da değiştirilmiştir.

ÇALIŞMAYI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRMOB