T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-51592363-202.99-28483121                                                                            

Konu   :   Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Bilgi ve belgelerin Kuruma  verilme usulü ile zorunluluk hali” başlıklı 5 inci maddesinde;

" (2) Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle  zorunlu tutulan  kurum  ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki  fıkrada  belirtilen  nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

(3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla;

a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

  1. Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,
  2. Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
  3. Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem  yapmayı engelleyici durumlar,
  4. Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

c) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son  gününde  Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir."

Hükümleri yer almaktadır.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda düzenlenen 28.07.2021 tarihli tutanakta 26.07.2021 tarihinde Kurumsal sistemler üzerinden verilen sağlık ve sigorta hizmetlerinde herhangi bir sistemsel arıza veya kesinti olmadığı, ancak sisteme aşırı yük  gelmesi nedeni  ile  özellikle saat 10.30’ dan sonra yavaşlama ve gelen sorgulara dönüşlerde gecikmeler yaşandığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan, İl Müdürlüklerimiz ile yapılan şifahi görüşmelerde 2021/6. ay Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin son verme süresi olan 26.07.2021 tarihinde sistem hatasından dolayı bildirimlerin yapılması esnasında sıkıntılar yaşandığı ifade edilmiş,

E-bildirge V2 sistemi üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini her ayın 23' üne kadar gönderme yükümlülükleri devam eden işverenlerimizin 2021/6. aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin son verilme tarihi 23.07.2021 tarihinin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeni ile 26.07.2021 tarihi olmuştur.

Bu bakımdan, oluşan mağduriyeti önlemek ve gereksiz  mağduriyet  yaratılmaması  amacıyla Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca sistemde aşırı yük nedeni ile yaşanan aksaklığın ortadan kalktığı 26.07.2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özge SONGÜL Genel Müdür V.

SGK