2022 Yılında SGK Bu Ödemeleri Kısmen Prime Tabi Tutacak!
(19.01.2022)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Anayasal görevi olan sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sosyal güvenlik..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Anayasal görevi olan sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sosyal güvenlik hizmetlerini ifa etmesi için öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere yasada belirtilen tüzel ve gerçek kişilerden prim almaktadır. Sigorta primleri, SGK’nın başta gelen finansman kaynağını teşkil etmektedir. Bu primlerinin matrahını ise işverenlerin çalışanlarına yaptıkları ödemeler oluşturmaktadır.

SGK genel olarak bütün ödemeleri prime tabi tutarken, bazı ödemeleri ise tamamen prim kesintisinden istisna tutmaktadır. Bazı ödemeleri de kısmen prime tabi tutmaktadır. Bu yazımızda, bu sene içinde kısmen prime tabi tutulacak ödemeler ile hesaplanmasına yer verilmiştir.

ÇOCUK YARDIMLARI

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından

  • Liseye devam etmeyenlerden 18 yaşını,

  • Lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını,

  • Yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile

  • Yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar için

Çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;

“Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Çocuk Zammı” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x % 2=100,08 TL primlerden istisna edilebilecektir.

ÇALIŞANLARA ÖDENEN YEMEK PARALARI

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, iş yerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;

“Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı=İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Parası” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları iş yerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek iş yerinde, gerekse iş yerinin dışında yemek verilmesi hâlinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında primlerden istisna edilecek günlük yemek parası: 166,80 TL x % 6=10,01 TL’dir.

AİLE YARDIMLARI

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar; “Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10=İstisna Tutarı, Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Aile Zammı” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x %10=500,40 (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.

ÖZEL SİGORTA PRİMLERİ İŞVEREN KATKILARI

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi