Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi BaskanlığıYndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:527)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ... )

MADDE 1- 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)'nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, elektrik” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı Yürütür.