4 Haziran 2024 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 32566

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/24314]   
Karar Tarihi: 22/05/2024

Konu: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ö) bentleri uyarınca; 29 Aralık 2023 tarih ve 32414(M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21634 sayılı “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulanmasına İlişkin Kurul Kararı’mn 3 üncü maddesi gereğince zorunlu veya tercihen TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, rapor hazırlama çalışmalarında bulunacak kişilerin yetkinliklerinin artırılmasında ve bu konuda eğitim verecek kişi ve kuruluşların belirlenmesinde ülke düzeyinde sürdürülebilirlik raporlaması ve TSRS üzerine yeknesak eğitim müfredatları ve eğitici profillerinin oluşturulmasını sağlamak üzere “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar’hn yayımlanmasına karar verilmiştir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı, sürdürülebilirlik alanındaki güvence denetimlerine olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak yapılacak kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışacak kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenecek eğitimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu düzenleme sürdürülebilirlik raporlaması eğitimlerine ve bu konuda eğitim programı düzenlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar. 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ö) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a)    Ders müfredatı: Eğitim programında yer alacak derslerin her biri için ayrı ayrı hazırlanacak olan dersin adını, amacını, ayrıntılı içeriğini, yöntemini, süresini, dersin eğiticisini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini içeren eğitim planını,

b)    Ders saati: 50 dakikalık eğitim süresini,

c)    Eğitimi düzenleyen: Kurum tarafından eğitim programı onaylanan ve sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi veren tarafı,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

d)    Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması: Bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak TSRS’ler uyarınca hazırladığı sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, entegre faaliyet raporu, yönetici raporu vb. adlarla yayımladığı raporun bir bütün olarak hazırlanma sürecini,

e)    Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi: Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışacak kişilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasına, bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenecek eğitimleri,

f)    Türkiye sürdürebilirlik raporlama standartları (TSRS): Kurum tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı adıyla yayımlanan standartları,

ifade eder.

Eğitim konuları

MADDE 4 - (1) Program kapsamındaki eğitim, sürdürülebilirliğe ilişkin aşağıdaki konulardan teşekkül eder:

a)    Sürdürülebilirliğe Giriş

b)    Sürdürülebilirliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türkiye’deki Sektörlere Etkileri

c)    Sürdürülebilirlikle İlgili Temel Kavramlar

ç) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasında Temel Kavram ve İlkeler

d)    Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına Yönelik Çerçeve ve Standartlar

e)    Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı

f)    Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

g)    Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü ve Raporlanması ğ) Emisyon Kontrolü ve Yönetimi

h)    Çevre, Sosyal ve Yönetişim Açısından Sürdürülebilirlik (ESG)

ı) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlişkin Diğer Önemli Gelişmeler

i)    Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlişkin Vaka Çalışması

j)    Temel Finans ve Finansal Raporlama

k)    Yeşil Finansman

l)    Kurumsal Yönetim Kavramı, Tebliği ve İlkeleri Programın süresi

MADDE 5 - (1) Kurumun onayına sunulacak eğitim programının süresi, 60 ders saatinden az olmamak üzere eğitim düzenleyecekler tarafından belirlenir. Programın asgari 30 ders saatinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde, asgari 5 saatinin aynı fıkranın (i) bendinde, asgari 5 saatinin ise aynı fıkranın (j), (k) ve (1) bentlerinde yer alan konulara ayrılması ve fıkrada belirtilen diğer tüm konulara eğitim programında yer verilmesi zorunludur. Bir gün için en fazla 7 ders saati eğitim verilebilir.

Eğitim yöntemi

MADDE 6 - (1) Eğitimler, Kurum tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilir. Eğitimin bu kuruluşlar tarafından düzenlenmesi hâlinde, eğitim gerçekleştirilmeden önce eğitim programının Kurum tarafından onaylanmış olması şarttır. Kurum gerekli gördüğünde uygulamanın gözetimini gerçekleştirir.

(2) Eğitimlerde yüz yüze eğitim yönteminin kullanılması esastır. Ancak, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartların sağlanması hâlinde eğitimin uzaktan (asenkron) eğitim yöntemi ile yürütülmesi de mümkündür.

Eğitimi düzenleyenlerde aranacak şartlar MADDE 7- (1) Eğitimi düzenleyenlerde;

a)    Üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması,

b)    Teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması,

c)    Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenirliğe sahip olması, şartları aranır.

Eğiticilerde aranacak şartlar

MADDE 8 - (1) Eğiticilerde; asgari lisans düzeyinde mezuniyet derecesinin bulunması ve çevresel, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yönetişim konularında yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartları aranır.

(2)    4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentlerinde sayılan eğitim konularından birisinde yüksek lisans veya doktora programından mezun olanlarda tecrübe şartı aranmaz.

(3)    Kadroda yer alan bir eğitimcinin aynı anda farklı eğitim düzenleyen kuruluşlarda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurumdan onay alınması gerekir.

Eğitim programlarında aranacak şartlar

MADDE 9 - (1) Programda ders müfredatının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış olması şartı aranır.

Eğitimlerde aranacak şartlar

MADDE 10 - (1) Yüz yüze eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek eğitimlerde, sınıf mevcudu için yeterli donanım ve fiziki imkânların bulunması şarttır.

(2) Uzaktan (asenkron) eğitim yöntemi kullanılacak ise eğitimin sunulacağı sistemin ve eğitimi hazırlayanların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

a)    Sistemin; bir öğrenme aracı (Articulate, vb.) ile hazırlanmış, grafikler ve animasyonlarla desteklenmiş, kısa ara sınavlar, ek bilgi sekmeleri ve genişleyen senaryolarla interaktif yapıda kurgulanmış, seslendirme eklenebildi, esnekliğe uygun yapıda çevrimiçi videolardan oluşması,

b)    Sistemin; eğitim alan kişilerin ilerlemelerine yönelik raporlar üretebilme donanımına sahip

olması,

c)    Sistemin; sorunsuz bir e-öğrenim sunumunu yönetebilecek Öğremne Yönetim Sistemine sahip olması,

ç) Eğitimi hazırlayanların; çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yönetişim konularında uzman ve ESG odaklı e-öğrenim içeriği geliştirme ve sunma konusunda deneyim sahibi olmaları,

d)    Eğitimi hazırlayanların; yüksek kaliteli e-öğrenim içeriği geliştirme kapasitesine sahip olması ve eğitim içeriğinin güncel düzenlemelerle uyumlu olduğu taahhüdünü vermesi,

e)    Kurumun, yönetici rolünde ilgili sisteme giriş yapabilmesi ve Kurum tarafından belirlenen raporların alınabilmesi için bir alan açılması.

Azami sınıf mevcudu

MADDE 11 - (1) Yüz yüze eğitimler, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülür. Özel durumlarda Kurum daha yüksek sayıda katılımcı içeren programları onaylayabilir.

Eğitimde devam zorunluluğu

MADDE 12 - (1) Eğitime devam zorunludur. Eğitimi düzenleyen, devam zorunluluğuna ve kayıt yaptıranla eğitime devam edenin aynı kişi olduğuna ilişkin gerekli kayıtları tutar ve bunları 3 yıl süreyle muhafaza eder.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 13 - (1) Yüz yüze eğitimlerde eğitimi düzenleyenler ölçme ve değerlendirme yapmakta serbesttir.

(2) Uzaktan eğitimlerde ölçme yapılması zorunludur. Ölçme işlemi sistem tarafından konu İle ilgili soruların katılımcıya yöneltilmesi suretiyle yapılır. Başarılı/başarısız şeklinde bir değerlendirme yapılmaz.

Eğitim ücreti

MADDE 14 - (1) Eğitim ücreti eğitimi düzenleyenler tarafından belirlenir. Ancak eğitim ücretinin, kaliteli bir eğitime herkesin erişimini mümkün kılacak makul bir düzeyde belirlenmesi gerekir. Kurum, eğitim ücretini makul bulmadığı eğitim programlarına onay vermeyebilir.

Müracaat

MADDE 15 - (1) Eğitim düzenlemek isteyen kuruluşlar, bu usul ve esaslarda belirtilen şartların sağlandığını gösterir belgelerle elektronik sistem aracılığıyla Kuruma müracaat eder.

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 16 - (1) Kurum tarafından programlara ilişkin yapılacak değerlendirme, programın bu usul ve esaslarla belirlenen şartlara uygunluğu üzerinden yapılır. Başvuru sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin bildirimi ile başvurunun durumuna ilişkin bilgilendirme sistem üzerinden gerçekleştirilir.

(2)    Talepler bütün belgelerin ve incelemelerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanır.

(3)    Eğitim programı onaylananlara, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitim Programı Düzenleme Yetki Belgesi verilir. Kurul tarafından belirlenen belge ücretinin ödenmesi sonrasında eğitim programı ve eğitimini düzenleyenlere ilişkin bilgiler Kurumun internet sitesinde kamuoyuna ilan edilir.

(4)    îlan edilen eğitim programı, onay sırasındaki şartlar değişmediği sürece tekrar düzenlenebilir. Ancak, eğitim programına onay verilmesinden itibaren 1 yıl geçmiş ise eğitim programını yeniden düzenleyebilmek için Kurumdan onay alınması gerekir.

Sorumluluk

MADDE 17 - (1) Kurum tarafından onaylanan eğitim programlarına ilişkin Kurumun sorumluluğu, eğitim programının uygunluğunun kabulü ile sınırlıdır. Eğitimin gerçekleştirilmesi veya eğitimin gerçekleştirilmesi sırasında ya da sonrasında gerekli önlemlerin alınması eğitimi düzenleyenlerin sorumluluğundadır.

(2) Eğitim düzenleyenler, verecekleri eğitimlerin ardından katılımcılara “Eğitime Katılım Belgesi” düzenleyip teslim etmekle yükümlüdürler. Ancak bu belge, Kurum tarafından düzenlenecek Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı lisans sınavı sonrasında başarılı olanlara verilecek Lisans Belgesi yerine geçmez.

Bildirim ve eğitim programlarının gözetimi

MADDE 18 - (1) Kurum tarafından onaylanmış eğitim programları kapsamında düzenlenecek her eğitim, eğitim başlamadan 15 gün önce Kuruma bildirilir.

(2)    Eğitim düzenleyenlerin onaylanan eğitim programına uyumları ve eğitim faaliyetlerinin kalitesi Kurumun gözetimi altındadır. Eğitim düzenleyenler, istenilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmekle ve gerektiğinde Kurum personelinin fiilen eğitimlere katılımı hususunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3)    Eğitim düzenleyenlerce, eğitim programlarının kaliteli şekilde sunulması için gerekli tedbirlerin alınmaması veya Kurumca bildirilen eksikliklerin giderilmemesi hâlinde eğitim programı için verilen onay iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür.