TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83604451-207.02-97373593    28.06.2024

Konu :    5510 sayılı Kanun'un İptal Edilen Ek

20'nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik

GENELGE

2024/9

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 20'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kuruluşların prim teşviki, destek ve indirimlerinden yaralanmalarının usul ve esasları 11/2/2022 tarihli ve 2022/3 nolu Genelgede açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanun'un ek 20'nci maddesi ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının 25/12/2021 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen/düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanmış ve bu kuruluşların 25/12/2021 tarihinden önce yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimleri usulune uygun olarak yararlanmış sayılmıştır.

14/6/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 sayılı Kararı ile 5510 sayılı Kanun'un ek 20'nci maddesi, 14/6/2024 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri 14/6/2024 (dahil) tarihinden itibaren 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ancak, 2024/Haziran ayı için mezkur kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri; sigortalıların 1/6/2024 ila 13/6/2024 tarihleri arasındaki çalışmalarından dolayı (13 güne kadar); yukarıda belirtilen kanunlarda düzenlenen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir.

Söz konusu kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 14/6/2024(dahil) tarihinden itibaren 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmaları halinde, bahse konu iş yerlerinden yersiz yararlanılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi gereği; yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 14/6/2024 tarihinden önce yararlandıkları veya usulune uygun yararlanmış sayıldıkları prim teşviki, destek ve indirimler geri alınmayacaktır.

Bu Genelge hükümleri 14/6/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Raci KAYA Kurum Başkanı

SGK