5 Haziran 2024 ÇARŞAMBA 
Resmî Gazete   
Sayı : 32567

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No:75935942- 050.01.04-[01/24468]

Kararın Konusu: Takas Edilebilirliğin Bulunmaması-TMS 21'e İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

Karar Tarihi: 30/05/2024

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Lack of Exchangeability Amendments to IAS 21” başlığıyla yayımlanan “Takas Edilebilirliğin Bıdunmaması IMS 21 ’e ilişkin Değişiklikler’'in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

TMS 21'e İlişkin Değişiklikler

TMS 21 Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Değişiklikler

Paragraf 8 ve paragraf 26 değiştirilmiştir. 8A-8B, 19A paragrafları ve bu paragraflara ilişkin başlıklar, 57A-57B, 60L-60M paragrafları ile Ek A eklenmiştir. Yeni eklenen metin altı çizili olarak; silinen metin ise üzeri çizili olarak gösterilmiştir. Okuma kolaylığı sağlamak amacıyla Ek A’da yer alan metin altı çizili olarak gösterilmemiştir.

Tanımlar

8   Bu Standartta geçen terimlerin anlamı aşağıdaki gibidir:

İşletmenin normal bir idari gecikmeye izin veren bir zaman dilimi içinde vc hukuken icra edilebilir hak ve yükümlülükler doğuran bir takas işlemi sağlayan bir piyasa veya takas mekanizması aracılığıyla diğer para birimini elde edebilmesi durumunda bir nara birimi başka bir para birimiyle takas edilebilir niteliktedir.

Tanımlarla ilgili ayrıntılar

Takas edilebilirlik (A2-A10 paragrafları)

8A İsletme:

(a)    Ölçüm tarihinde ve

(b)    Belirlenen bir amaç için

para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığım değerlendirir.

8B İsletmenin belirlenen bir amaç için ölçüm tarihinde elde edebileceği diğer nara birimi önemsiz bir tutardaysa, ilgili para birimi başka bir para birimiyle takas edilebilir nitelikte değildir.

Para biriminin takas edilebilir olmadığı durumda geçerli kurun tahmin edilmesi (A11-A17 paragrafları)__

19A Para biriminin ölçüm tarihinde başka bir nara birimiyle takas edilebilir olmaması durumunda (8, 8A--8B ve A2-A10 paragraflarında tanımlandığı şekilde), isletme bu tarihteki geçerli kum tahmin eder. Geçerli kurun tahmin edilmesiyle, genel ekonomik koşullar altında piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir takas işlemindeki kurun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yabancı para işlemlerin geçerli para biriminde raporlanması

İzleyen raporlama dönemi sonlarında raporlama

26 Muhtelif döviz kurları mevcutsa, kullanılan kur; ilgili nakit akışlarının ölçüm tarihinde gerçekleşmiş olması durumunda işlemden kaynaklanan gelecekteki nakit akışları veya bakiyenin ifa edileceği kurdur, fei-para

Açıklamalar

57A İsletme, bir nara biriminin başka bir para birimiyle takas edilememesi nedeniyle geçerli kuru tahmin etmesi durumunda (bakınız: 19A paragrafı) finansal tablo kullanıcılarının, para biriminin diğer para birimiyle takas edilememesinin isletmenin fınansal performansım, finansal durumunu ve nakit akışlarını nasıl etkileyeceğini ya da etkilemesini beklediğini anlamalarını sağlayacak bilgileri açıklar. İsletme bunu sağlamak amacıyla aşağıdakilere ilişkin bilgileri açıklar:

fal) Para biriminin başka para birimiyle takas edilememesinin niteliği ve finansal etkileri.

fb)    Kullanılan geçerli kur fkurlar).

fc)    Tahmin süreci ve

(d) Para biriminin başka bir para birimiyle takas edilememesi nedeniyle isletmenin maruz kaldığı riskler.

57B    A18-A20 paragrafları. 57A paragrafının nasıl uygulanacağını açıklamaktadır.

Yürürlük tarihi ve geçiş___

60L Haziran 2024’te yayımlanan Takas Edilebilirlisin Bulunmaması, paragraf 8 ile paragraf 26’vı değiştirmiş ve 8A-8B, 19A. 57A-57B paragrafları ile Ek A’vı eklemiştir. Bu değişiklikler. 1 Ocak 2025 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama hâlinde bu husus dipnotlarda açıklanır. İlk uygulama tarihi, isletmenin bu değişiklikleri ilk kez uyguladığı yıllık raporlama döneminin başlangıcıdır.

60M İsletme Takas Edilebilirlisin Buhmmaması'm uygularken karşılaştırmalı bilgileri yeniden düzenlemez. İsletme bunun verine:

(a)    Yabancı para işlemlerini kendi geçerli para biriminden raporlaması durumunda ve ilk uygulama tarihinde kendi geçerli para biriminin yabancı para birimiyle takas edilebilir olmadığı sonucuna varması veya -uygun hâllerde- yabancı naranın kendi geçerli para birimiyle takas edilebilir olmadığı sonucuna varması durumunda ilk uygulama tarihinde:

(i) Etkilenen yabancı para parasal kalemleri ve yabancı nara birimi üzerinden gerçeğe uygun değeriyle ölciilen parasal olmayan kalemleri ilk uygulama tarihinde tahmin edilen geçerli kuru kullanarak çevirir ve

(ü) Değişikliklerin ilk kez uygulaması sonucu oluşan etkiyi, dağıtılmamış kârların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.

(b)    Geçerli para birimi dışında bir sunum para birimi kullanması veya vurtdısmdaki bir isletmenin sonuçlarını ve finansal durumunu çevirmesi ve ilk uygulama tarihinde kendi geçerli para biriminin (veya yabancı isletmenin geçerli nara biriminin) kendi sunum para birimiyle takas edilebilir olmadığı sonucuna varması durumunda veya -uveuıı hâllerde- sunum para biriminin kendi geçerli para birimiyle fveya yabancı isletmenin geçerli para birimine) takas edilebilir olmadığı sonucuna varması durumunda ilk uygulama tarihinde:

Etkilenen varlık ve yükümlülükleri ilk uygulama tarihindeki tahmini geçerli kuru kullanarak çevirir.

İsletmenin geçerli para biriminin yüksek enflasyonlu olması durumunda, etkilenen özkavnak kalemlerini ilk uygulama tarihindeki tahmini geçerli kuru kullanarak çevirir ve

Değişikliklerin ilk kez uygulanması sonucu oluşan etkiyi, avn bir özkavnak bileşeninde biriken çevrim farklarının kümülatif tutarında bir düzeltme olarak fınansal tablolarına yansıtır.

EK A

Uygulama rehberi

Bu ek Standardın ayrılmaz bir parçasıdır.

Takas edilebilirlik

Al Aşağıdaki tablonun amacı, bir para biriminin takas edilebilir olup olmadığının değerlendirilmesi ve para biriminin takas edilebilir olmadığı durumlarda geçerli kurun tahmin edilmesi konusunda işletmelere yardımcı olmaktır.

Para birimi, belirlenen bir amaç için ölçüm tarihinde başka bir

 

TMS 21'in ilgi

para birimiyle takas edilebilir

Evet }

nitelikte midir (bakınız: 8,8A-8B

 

hükümlerini

ve A2-A10 paragrafları)?

 

uygulayınız:*

Adını I: Para biriminin takas edilebilir olup olmadığının değerlendirilmesi 

Adım II: Para biriminin takas  edilebilir olmadığı durumda | geçerli kurun tahmin edilmesi    

Ölçüm tarihinde aşağıdakilerden birini kullanarak paragraf 19A'da belirtilen amacı sağlayan geçerli kuru tahmin ediniz:

(a)    Düzeltmeye tabi tutulmamış gözlemlenebilir bir kur (bakınız: A11-A16 paragrafları) veya

(b)    Başka bir tahmin yöntemi (bakınız: A17 paragrafı).

Adım I: Bir para biriminin takas edilebilir oiup olmadığının değerlendirilmesi (8 ve 8A-8B paragrafları)

A2 A3-A10 paragrafları, işletmenin bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olacak uygulama rehberini ortaya koymaktadır. Bir işletme, bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olmadığına, söz konusu başka para birimi ilgili para birimiyle takas edilebilir olsa dahi karar verebilir. Örneğin işletme, LC para birimi PC para birimiyle takas edilebilir olsa dahi, PC para biriminin LC para birimiyle takas edilebilir olmadığına karar verebilir.

Zaman dilimi

A3 Paragraf 8, geçerli (spot) kum hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kuru olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte, bir takas işlemi, ilgili mevzuat hükümleri veya resmi tatiller gibi pratik nedenlerden dolayı her zaman hemen tamamlanmayabilir. Diğer para biriminin elde edilmesindeki normal bir idari gecikme, bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olmasını engellemez. Normal bir idari gecikmeyi ortaya çıkaran hususlar durum ve koşullara göre değişir.

Diğer para biriminin elde edilebilmesi

A4 İşletme, bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığını değerlendirirken, diğer para birimini elde etme niyeti veya kararından ziyade, diğer para birimini elde edebilme olanağını dikkate alır. A2-A10 paragraflarında yer alan diğer hükümler kapsamında, bir işletmenin başka bir para birimini -doğrudan veya dolaylı olarak- elde edebilmesi durumunda, böyle bir niyeti veya kararı bulunmasa dahi, bir para birimi başka bir para birimiyle takas edebilir niteliktedir. Örneğin, A2-A10 paragraflarında yer alan diğer hükümler kapsamında, işletmenin PC para birimini elde etme niyetinin veya kararının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, işletmenin LC para birimini PC para birimiyle takas edebilmesi ya da LC para birimini önce başka bir para birimiyle (FC para birimi) takas edip ardından FC para birimini PC para birimiyle takas edebilmesi durumunda LC para birimi PC para birimiyle takas edilebilir niteliktedir.

Piyasalar veya takas mekanizmaları

A5 İşletme, bîr para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığını değerlendirirken yalnızca, takas işleminin icra edilebilir hak ve yükümlülükler doğurduğu piyasaları veya takas mekanizmalarım dikkate alır. İcra edilebilirlik hukuki bir konudur. Bir piyasadaki veya takas mekanizmasındaki bir takas işleminin icra edilebilir hak ve yükümlülükler doğurup doğurmadığı durum ve koşullara göre değişir.

Diğer para biriminin elde edilme amacı

A6 Bir para biriminin farklı kullanımları için farklı döviz kurları mevcut olabilir. Örneğin, ödemeler dengesi üzerinde baskıyla karşı karşıya olan bir ülke, diğer ülkelere sermaye aktarımlarını (temettü ödemeleri gibi) engellemek isteyebilir ancak bu ülkelerden belirli malların ithalatını teşvik edebilir. Bu tür durumlarda ilgili otoriteler:

(a)    Bu malların ithalatı için öncelikli bir döviz kuru belirlerken, diğer ülkelere yapılan sermaye aktarımları için ise “caydırıcı” bir döviz kuru belirleyebilir ve bu da farklı takas işlemleri için farklı döviz kurlarının uygulanması sonucunu ortaya çıkarabilir veya

(b)    Diğer para birimini, yalnızca ilgili malların ithalatı için ödeme yapılmasında kullanılabilir hale getirip, diğer ülkelere sermaye aktanım yapılmasında kısıtlayabilir.

A7 Buna göre, bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığı, işletmenin diğer para birimini elde etme amacına (veya varsayımsal olarak elde etme gerekliliğine) bağlı olabilir. Takas edilebilirliğin değerlendirilmesinde:

(a)    İşletmenin yabancı para birimindeki işlemleri geçerli para birimi cinsinden raporlaması durumunda (bakınız: 20-37 paragrafları), diğer para biriminin elde edilme amacının, münferit yabancı paralı işlemlerin, varlıkların veya yükümlülüklerin kazanılması veya ödenmesi olduğu varsayılır,

(b)    İşletmenin geçerli para birimi dışında bir sumun para birimi kullanması durumunda (bakınız; 38-43 paragrafları), diğer para biriminin elde edilme amacının, net varlıkların veya net yükümlülüklerin kazanılması veya ödenmesi olduğu varsayılır,

(c)    İşletmenin yurt dışındaki bir işletmesinin sonuçlarını ve fmansal durumunu sunum para birimine çevirmesi durumunda (bakınız: 4447 paragrafları), diğer para biriminin elde edilme amacının, yurt dışındaki işletmedeki net yatırımın kazanılması veya ödenmesi olduğu varsayılır,

A8 İşletmenin yurt dışındaki bir işletmedeki net varlıkları veya net yatırımı örneğin aşağıdaki şekillerde kazanılabilir:

(a)    Finansal getirilerin işletme sahiplerine dağıtılması,

(b)    İşletmenin yurt dtşmdaki işletmesinden finansal getiri elde edilmesi veya

(c)    Yatırımın, örneğin yatırımın elden çıkarılması yoluyla, işletme veya işletmenin sahipleri tarafından geri kazanılması.

A9 İşletme bir para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olup olmadığını, A7 paragrafında belirtilen her bir amaç için ayrı ayrı değerlendirir. Örneğin işletme, yabancı para işlemlerin geçerli para birimi cinsinden raporlanması amacıyla yapacağı takas edilebilirlik değerlendirmesini (bakınız: A7(a) paragrafı), yurtdışı işletmedeki sonuçlanıl ve (inansal durumun çevrilmesi amacıyla yapılan takas edilebilirlikten ayn olarak gerçekleştirir (bakınız: A7(c) paragrafı).

Diğer para biriminden yalnızca sınırlı miktarda elde edilebilmesi

Al0 A7 paragrafında belirtilen amaç doğrultusunda işletmenin diğer para biriminden önemsiz miktarda elde edebilmesi durumunda, ilgili para birimi diğer bir para birimiyle takas edilemez niteliktedir. İşletme, belirli bir amaç için elde edebileceği diğer para biriminin miktarına ilişkin önemliliği, bu tutan o amaç için gereken diğer para biriminin toplam tutarıyla karşılaştırarak değerlendirir. Örneğin, geçerli para birimi LC olan bir işletmenin FC cinsinden yükümlülükleri bulunmaktadır. İşletme, bu yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla elde edebileceği toplanı FC tutarının, FC cinsinden yükümlülük bakiyelerinin toplam tutarı (toplamı) ile karşılaştırıldığında önemsiz bir tutardan fazla olup olmadığını değerlendirir.

Adım Ih Bir para biriminin takas edilebilir olmadığı durumda geçerli kurun tahmin edilmesi (19A paragrafı)

Ali Bu Standart, işletmenin 19A paragrafındaki amacı karşılamak için geçerli kuru nasıl tahmin edeceğini açıklamamadadır, İşletme, düzeltmeye tabi tutulmamış gözlemlenebilir bir kuru (bakınız: A12-A16 paragrafları) veya başka bir tahmin yöntemini (bakınız: Al7 paragrafı) kullanabilir.

Düzeltmeye tabi tutulmamış gözlemlenebilir bir kurun kullanılması

Al2 İşletme, 19A paragrafının gerektirdiği şekilde spot kuru tahmin ederken, gözlemlenebilir kurun 19A paragrafındaki amacı karşılaması durumunda, düzeltme yapmadan bu gözlemlenebilir kuru kullanabilir. Gözlemlenebilir kura ilişkin örnekler aşağıdakileri içerir:

(a)    İşletmenin takas edilebilirliği değerlendirdiği bir amaçtan farklı bir amaca ilişkin geçerli kur (bakınız: A13-A14 paragrafları) ve

(b)    Para biriminin yeniden takas edilebilirliği sağlandıktan sonra işletmenin diğer para birimini belirli bir amaç için elde edebildiği ilk kur (sonraki ilk kur) (bakınız: A15-A16 paragrafları).

Başka bir amaca ilişkin gözlemlenebilir bir kurun kullanılması

A13 Bir amaç için başka bir para birimiyle takas edilemeyen bîr para birimi, başka bir amaç için o para birimiyle takas edilebilir nitelikte olabilir. Örneğin bir işletme belirli malları ithal etmek için bir para birimini elde edebiliyorken temettü ödemesi için söz konusu para birimini elde edemiyor olabilir. Bu tür durumlarda işletme, başka bir amaca yönelik gözlemlenebilir kurun 19A paragrafındaki amacı karşıladığı sonucuna varabilir. Kurun 19A paragrafındaki amacı karşılaması durumunda işletme, tahmini geçerli kur olarak bu kuru kullanabilir.

A14 Bu tür bir gözlemlenebilir kurun 19A paragrafındaki amacı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesinde işletme, diğer hususların yanı sıra aşağıdakileri de dikkate alır:

(a)    Birkaç gözlemlenebilir kurun mevcut olup olmadığı- Birden fazla gözlemlenebilir kurun bulunması, işletmeleri belirli amaçlar için diğer para birimini elde etmeye teşvik edecek veya caydıracak şekilde kurların belirlendiğinin göstergesi olabilir. Söz konusu gözlemlenebilir kurlar bir “teşvik” veya “caydırma” içerebilir ve dolayısıyla genel ekonomik koşulları yansıtmayabilir.

(b)    Para biriminin takas edilebilirliğine ilişkin amaç- İşletmenin diğer para birimini yalnızca sınırlı amaçlarla (acil durum malzemelerini ithal etmek gibi) elde edebilmesi durumunda, gözlemlenebilir kur genel ekonomik koşullan yansıtmayabilir.

(c)    Kurun niteliği- Serbest dalgalı gözlemlenebilir bir kur, ilgili otoritelerin düzenli müdahaleleri yoluyla belirlenen bir kura kıyasla, genel ekonomik koşulları büyük olasılıkla yansıtan bir kurdur,

(d)    Kurların güncellenme sıklığı- Zaman içinde değişmeyen gözlemlenebilir bir kurun, günlük olarak (hatta daha sık) güncellenen gözlemlenebilir bir kura göre genel ekonomik koşulları yansıtma olasılığı daha düşüktür.

Sonraki ilk kurun kullanılması

Al 5 Ölçüm tarihinde belirli bir amaç için başka bir para birimiyle takas edilemeyen bir para birimi, dalıa sonra bu amaç için o para birimiyle takas edilebilir hale gelebilir. Bu tür durumlarda işletme, sonraki ilk kurun 19A paragrafındaki amacı karşıladığı sonucuna varabilir. Bu kurun 19A paragrafındaki amacı karşılaması durumunda İşletme tahmini geçerli kur olarak bu kuru kullanabilir.

A16 Sonraki ilk kurun 19A paragrafındaki amacı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesinde işletme, diğer hususların yanı sıra aşağıdakileri de dikkate alır:

(a)    Ölçüm tarihi ile takas edilebilirliğin yeniden sağlandığı tarih arasındaki süre- bu dönem ne kadar kısa olursa, sonraki ilk kurun genel ekonomik koşulları yansıtma olasılığı da o kadar yüksek olur.

(b)    Enflasyon oranlan- bir ekonominin yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığı durumlarda (TMS 29 Yüksek Enflasyonla Ekonomilerde Finansal Raporlama’da belirtilen şekilde), fiyatlar genellikle hızlı bir şekilde, belki de günde birkaç kez değişir. Dolayısıyla, böyle bir ekonominin para birimine ilişkin sonraki ilk kur genel ekonomik koşullan yansıtmayabilir.

Başka bir tahmin yönteminin kullanılması

Al 7 Başka bir tahmin yöntemi kullanan bir işletme, gözlemlenebilir herhangi bir kıını -icra edilebilir hak ve yükümlülükler doğurmayan piyasalardaki veya takas mekanizmalarındaki takas işlemlerinden ortaya çıkan kurlar dahil- kullanabilir ve bu kurda 19A paragrafındaki amacı karşılamak üzere gereken şekilde düzeltme yapabilir.

Bir para biriminin takas edilebilir olmadığı durumlarda yapılacak açıklamalar

Al 8 İşletme, 57A paragrafındaki açıklamaya ilişkin amacı karşılamak için ne kadar ayrıntının gerekli olduğunu değerlendirir, İşletme, 19A-20A paragraflarında belirtilen bilgileri ve 57A paragrafındaki açıklama amacını karşılamak için gerekli olan her türlü ek bilgiyi açıklar,

A19 İşletme 57A paragrafının uygulanmasında aşağıdakileri açıklar:

(a)    Para birimi ve bu para biriminin başka bir para birimiyle takas edilememesi sonucunu doğuran kısıtlamalara ilişkin açıklama,

(b)    Etkilenen işlemlere ilişkin açıklama,

(c)    Etkilenen varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri,

(d)    Kullanılan geçerli kurlar ve bu kurların aşağıdakiler olup olmadığı:

(i)    Düzeltmeye tabi tutulmamış gözlemlenebilir kurlar (bakınız: A12-A16 paragrafları) veya

(ii)    Başka bir tahmin yöntemi kullanılarak tahmin edilen geçerli kurlar (bakınız: Al7 paragrafı),

(e)    İşletmenin kullandığı tahmin yönteminin tanımı ve bu tahmin yönteminde kullanılan girdiler ve varsayımlar lıakkındaki nitel ve nicel bilgiler ve

(f)    Para biriminin başka bir para birimiyle takas edilebilir olmaması nedeniyle işletmenin manız kaldığı her bir riskin türü ve her bir risk türüne maruz kalan varlık ve yükümlülüklerin niteliği ve defter değeri hakkında niteliksel bilgiler,

A20 Yurtdışındaki işletmenin geçerli para biriminin sunum para birimiyle takas edilebilir olmaması veya -uygun hallerde- sunum para biriminin yurt dışındaki işletmenin geçerli para birimiyle takas edilebilir olmaması durumunda İşletme aşağıdakileri dc açıklar:

(a)    Yurtdışındaki işletmenin adı, yurtdışındaki işletmenin bağlı ortaklık, müşterek faaliyet, iş ortaklığı, iştirak veya şube olup olmadığı ve esas faaliyetlerini sürdürdüğü adresi,

(b)    Yurtdışındaki işletmeye ilişkin özet finansal bilgiler ve

(c)    İşletmeyi zarara maruz bırakabilecek olay ve koşullar da dahil olmak üzere, işletmenin yurtdışındaki işletmeye finansal destek sağlamasını gerektirebilecek her türlü sözleşmeye dayalı düzenlemenin niteliği ve koşulları.

Bir başlık eklenmiştir. Yeni metnin altı çizilmiştir.

EK B

Diğer standartlarda yapılan değişiklikler

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Değişiklikler_

31C ve D27 paragrafları değiştirilmiş ve 39AI paragrafı eklenmiştir. Yeni eklenen metin altı çizili olarak, silinen metin ise üzeri çizili olarak gösterilmiştir.

Açıklama ve sunum

TFRS'lere geçişe ilişkin açıklamalar

Aşırı oranda yüksek enflasyondan sonra tahmini maliyetin kullanımı

31C Aşırı oranda yüksek enflasyon nedeniyle (bakınız: D26-D30 paragrafları) TFRS açılış finansal durum tablosunda varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerle ölçülmesinin ve tahmini maliyet olarak söz konusu gerçeğe uygun değerin kullanılmasının seçilmesi durumunda, TFRS Merin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda, aşağtdak-kher-ikiözelliğe de sahip olan aşırı oranda yüksek enflasyona tabi geçerli para biriminin neden ve ne şekilde kullanıldığının ve söz konusu geçerli para biriminden neden ve ne şekilde vazgeçildiğinin açıklanması gerekir.*

Yürürlük tarihi

39AI Haziran 2024'te yayımlanan Takas Edilebilirlisin Bulunmaması fTMS 21’e İlişkin Değişiklikler), 31C ve D27 paragraflarını değiştirmiştir, TMS 21 (Haziran 2024'te güncellenen haliyle) uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.

Ek D

Diğer TFRS'Ierden muafiyetler

Aşırı oranda yüksek enflasyon

D27 Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi, aşağıdaki özelliklerin her ikisini birden taşıdığında aşırı oranda yüksek enflasyona maruz kalmaktadır;

(a)    Söz konusu para birimi cinsinden ifade edilen işlemlere ve bakiyelere ilişkin güvenilir bir genel fiyat endeksine btitiin işletmelerin ulaşmasının mümkün olmaması.

(b)    Söz konusu para biriminin ile—nispeten istikrarlı bir yabancı para birimiyle arasında takas edilebilirliğinin söz konusu olmaması. Takas edilebilirlik TMS 21 uyarınca değerlendirilir.