27 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32203

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “1/6/2023” ibaresi “1/6/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.