25 Kasım 2023 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32380

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7887

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrası ile 580 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/11/2023 TARİHLİ VE 7887 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

(2) Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için onbin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ellibin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/10/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.