5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

 

2024/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri

:

31 Ağustos-9 Eylül 2024

 İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri

:

3-28 Haziran 2024

Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri

:

1-15 Ağustos 2024

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

 

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav başvuru belgelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4’üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45’ inci madde ve 48’ inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

konularından yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM- YMM Odalarından alınabilir.)

2. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.

Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler:

3. Resmi kuruma verilmek üzere e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),

4. 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

5. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

6. Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)

7. Taahhütname,

8. Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)

9. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (çalışma süresini kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu),

b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 710,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise 7.100,00 ₺ ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TEOS üzerinden de ödenebilir.

 

Banka bilgileri;

 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.

Daha önce sınava katılan adaylardan sınav süresi devam edenlerin, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

  1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı-Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İlk kez sınava başvuracak adaylardan isteyenler, başvuru belgelerini “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden gönderebilirler. Sınav başvuru belgelerini dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.
  2. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
  3. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  4. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB- TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.
  5. Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.
  6. Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
  7. Sınav katılımcı listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
  8. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.
  9. Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
  10. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

TESMER