2024 Temmuz ayı içerisinde verilecek beyannamelerin beyan, ödeme ve bildirim süreleri aşağıdaki tablodadır.

BEYANNAME TÜRÜ

DÖNEMİ

BEYANNAME/BİLDİRİM VERİLME TARİHİ

ÖDEME TARİHİ

2 NOLU KDV BEYANANMESİ

2024/6

25/07/2024

26/07/2024

MUHSGK

2024/4-5-6

2024/6

26/07/2024

26/07/2024

KONAKLAMA VER

2024/6

26/07/2024

26/07/2024

KATMA DEĞER V

2024/6

29/07/2024

29/07/2024

DAMGA VERGİSİ

2024/6

29/07/2024

29/07/2024

FORM BA-BS

2024/6

31/07/2024

--

SGK ÖDEME

2024/6

31/07/2024

 

Değerli Üyemiz,

5604 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre - Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar

Yukarıdaki hükme göre; Mali Tatil 02.07.2024 de başlayacak ve 20.07.2024 de sona erecektir.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)' 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete ve Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ' 10/4/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmî Gazete de ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayımlanan "5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 2'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de açıklanmıştır.

A)- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI:

1)- MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER:

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

-    Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,

-    KDV beyannameleri

-    Damga vergisi beyannamesinin -Konaklama Vergisi beyannamesinin,

Verilme süreleri mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından, (MUHSGK ve DV Beyannameleri 26/07/2024 KDV Beyananmesi 29/07/2024) (28/07/2024 Pazar günü) mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olamamıştır.

Buna göre; Temmuz ayı içinde verilecek Haziran 2024 dönemine ait; KDV 29/07/2024, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamelerinin 26/07/2024 tarihine kadar verilerek, ödemelerinin de normal vadeleri içinde yapılması gerekmektedir.

2 NOLU KDV BEYANNAMESİ;

Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2024 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2024 Perşembe, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2024 Cuma günü, mesai saati bitimi olacaktır.

Haziran 2024 dönemine ait vergi sorumlularının tevkif ettikleri katma değer vergisinin beyan (2 Nolu KDV Beyannamesi) süresi 25 Temmuz 2024 ve ödenme süresi ise;

26 Temmuz 2024'tür.

5604 sayılı Kanuna göre yukarıda sayılan Beyannameler dışında kalan hiçbir beyanname Mali Tatil kapsamında değildir.

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Beyannameler:

5604 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin 7'nci fıkrasına göre;

•    Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,

•    Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi,

•    Özel İletişim Vergisi beyannamesi,

•    Şans Oyunları Vergisi beyannamesi,

•    Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar beyannamelerine İlişkin ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında değildir.

"Ba-Bs Bildirim" Formları ve "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim" Formu Mali Tatil Kapsamın da değildir.

2)- MALİ TATİL NEDENİ İLE UZAYAN SÜRELER:

1 seri No'lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ'e göre son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki bazı süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. (Son gün: 27 Temmuz 2024)

Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

a) - İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

b) - İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

c) - Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

2. MALİ TATİL NEDENİ İLE İŞLEMEYEN SÜRELER:

2.1.    Muhasebe Kayıt Süreleri:

Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.

Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

2.2.    Bildirim Süreleri:

Vergi Usul Kanununun 153 ila 170'inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168'inci maddesinde yer alan "Bildirim Süreleri" mali tatil süresince işlemez.

2.3.    Dava Açma Süreleri:

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz -31 Ağustos arasında Adli Tatil olup, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlamakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 8/3'üncü maddesine göre Bu Kanun'da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır

Vergilendirme süreci ile ilgili bir işlemden kaynaklı vergi mahkemesinde davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzadığından, 2024 yılında bu süre;

7 Eylül 2024 (Hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 9/ Eylül / 2024) günü sona ermektedir.

Diğer taraftan, mali tatil sadece dava açma süresini uzatmakta, istinaf ve temyiz başvurularını etkilememektedir.

3) - MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

4) - MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

5) - MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER:

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Buna göre, 2024 yılında mali tatilin sona erdiği günü izleyen beşinci gün (21 ila 25 Temmuz 2024 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimi olan 25 Temmuz 2024 tarihinde sona ermektedir.

B)- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin kapsamı ve mali tatil uygulamasına ilişkin usül ve esasların belirlenmesine yetkilidir.

Bu yetki; 26568 sayı 30.07.2007 tarihli Resmî Gazete'de 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

1. MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER

a)    506 / 5510 Sayılı Kanun kapsamında Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeler:

*    İşyeri bildirgesi

*    Sigortalı işe giriş bildirgesi

*    Aylık prim ve hizmet belgesi

*    İdari para cezasına itiraz ve ödemesi

*    Prim ödemesi

*    Resen hesaplanan prim borcuna itiraz

*    Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi

*    Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz

*    Prim borçlarının ertelenmesi talebi

*    Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz

b) -1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri

*    Giriş bildirgesi

*    Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi

*    Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi

*    İdari para cezası

*    İsteğe bağlı borçlanma talebi

c) - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri

*    İşten ayrılma bildirgesi

*    İdari para cezası

d)- 4857 Sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri *Tebliğ edilen İPC son günü

*İş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü 2. MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN İŞ VE İŞLEMLER

*    5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

*    İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

*    İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

*    E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

*    Sigortalıların istirahatlı oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

*    4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

*    5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL

Başkan

İSMMMO