Nakdî Sermaye Artırımını Teşvikte 2023 İndirim Oranı Revizesi
(21.02.2024)
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek, bu yolla yabancı kaynak yerine özkaynağa yönelmelerini özendirmek amacıyla bir teşvik düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre; “sermaye şirketleriticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si” kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancından indirileceklerdir.

Bu %50 oranı, kanunun yayımından sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı haller için yükseltilmiş, bazı haller için ise sıfıra indirilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı 30.6.2015 günlü Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  Buradaki oranlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan anılan fıkrada 7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle nakdi sermaye artırımının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak uygulanması öngörülmüş, 7417 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle de bu teşvikten yararlanmaya süre sınırlaması -toplam beş hesap dönemi- getirilmiştir.

Bu maddenin her yıl yaşama geçirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı"nın bilinmesi gerekmektedir. Bende okurlarımıza kolaylık olmak üzere her yılın başında bu oranı duyuruyorum. Bu yıl da 16 Ocak günlü yazımı bu konuya ayırdım ve oranı 52,73 olarak duyurdum. Ancak geçen yılda da olduğu gibi TCMB bu oranı benim yazımdan sonra %53,11 olarak revize etmiştir. Ben de söz konusu yazımı revize ediyorum.

Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun anılan teşvik hükmü uyarınca nakit sermaye artırımları üzerinden 2023 yılı için hesaplanacak faiz indirimi tutarının hesabında %53,11 oranının uygulanması gerekmektedir.Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com